Delen van visies

Recent is in Tilburg het Van Spaendonck Ondernemingshuis opgeleverd; een door cepezed en cepezedinterieur ingrijpend gerevitaliseerd bedrijfsverza­melgebouw voor ondernemingsondersteunende organi­saties.

(foto's: cepezed | Lucas van der Wee)

Het oorspronkelijke gebouw, voorheen het Corpac Huis genaamd, stamt uit 1968 en werd ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek & Bakema. Aan dit split-level pand met twee samengestelde volumes op verschillende hoogten zijn in latere jaren bouwdelen toege­voegd. In diverse opzichten als klimaat, beleving en functio­naliteit voldeed het complex inmiddels echter niet meer aan de eisen van nu.


De transformatie is gericht geweest op mogelijkheden tot ontmoeten en het delen van visies en ideeën. On het interieur is volgens het architectenbureau letterlijk een wereld opengegaan. “De oorspronke­lijke opzet kende al sterke ruimtelijke elementen als atria en vides, maar de werkplekken daaromheen waren daarvan mid­dels ingebouwde kastenwanden strikt gescheiden. De groot­schalige ruimten waren zo nauwelijks beleefbaar. Bovendien bestond tussen de verschillende bewoners en gebruikers weinig interactie.

cepezed heeft de bestaande, gesloten structuur opengebro­ken. De kasten die voorheen een barrière vormden, zijn ver­wijderd en scheidingen zijn voor een belangrijk deel transpa­rant gemaakt. De kantoorverdiepingen zijn opnieuw ingedeeld met een grote variëteit aan typen werkplekken, van open en activiteitsgericht tot cellenkantoren en concentratieruimten; dit steeds afgestemd in nauwe samenspraak met en aansluitend op de wensen en behoeften van de verschillende huurders.”

Voor de nieuwe opzet is optimaal gebruik gemaakt van de bestaande, heldere en logische hoofdstructuur. De nieuwe, lichte en luchtige atmosfeer kent lange zichtlijnen, stimuleert de visuele en gebruiksinteractie tussen de verschillende bewoners en draagt bij aan goede oriëntatiemogelijkheden.
 

Bij de herindeling is ook veel aandacht besteed aan de func­tionaliteit en verblijfskwaliteit van de gedeelde voorzieningen als de ontspanningszones en de verschillende grootten en typen vergaderruimten, die steeds goed aansluiten bij de identiteit van de omliggende gebruikers en voor hen zo echt eigen plek binnen het geheel vormen. “Waar de werkruim­ten alle rustig, neutraal en ingetogen zijn, geven kleur- en materiaalaccenten juist extra sfeer aan deze grootschaliger gedeelde ruimten, waarvoor ook diverse custom meubels zijn ontworpen. Voor de inrichting van deze ‘huiskamers’ is van­zelfsprekend eveneens nauw samengewerkt met de verschil­lende huurders.”

In het atrium naast de hoofdentree is voor algemeen gebruik een werkcafé met 98 zitplaatsen gerealiseerd. Hier wordt ook de lunch genuttigd en vinden evenementen zoals recepties en vieringen plaats. Het meubilair is hier flexibel in verschil­lende opstellingen te configureren, wat bijdraagt aan de mul­tifunctionaliteit van de ruimte.

www.cepezed.nl