Studievoorwaarden

1.     Deze studievoorwaarden hebben betrekking op de studieovereenkomst tussen Office Academy en de cursist.

2.     De opleidingen van Office Academy worden voortdurend getoetst aan de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en onderwijskundige inzichten. Office Academy behoudt zich derhalve het recht voor van tussentijdse wijziging in inhoud en uitvoering van de opleidingen, zoals vermeld in brochures en catalogi, een en ander binnen de gestelde wettelijke kaders.

3.     Inschrijving geschiedt door middel van het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De cursist, als mede zijn/haar werkgever (indien deze het cursusgeld voldoet), verklaart zich door (mede ondertekening akkoord met de onderhavige voorwaarden.

4.     Tenzij anders aangegeven worden de cursussen verzorgd  in Ede of op verzoek op diverse plaatsen in het land. Indien er zich omstandigheden voordoen, waardoor de cursus niet op de aangegeven plaats wordt gegeven ontvangt u hiervan voor de eerste cursusdatum bericht onder vermelding van een alternatieve cursusplaats. Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de alternatieve cursusplaats uit te wijken, wordt de cursus kosteloos geannuleerd.

5.     Na ontvangst van uw inschrijfformulier stuurt Office Academy u een factuur inzake het verschuldigde cursus-, boeken- en examengeld. Betaling dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Gespreide betaling is mogelijk bij opleidingen die € 2000,- of meer kosten. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met € 40, - administratiekosten.

6.     Voor de aanvang van de cursus ontvangt u een bewijs van inschrijving en een lesrooster, alsmede andere voor de start van de cursus relevante informatie. Op het bewijs van inschrijving worden uw examen- en cursusnummer aangegeven; deze dienen op alle correspondentie te worden vermeld.

7.     Het gebruik van lesmateriaal, anders dan voor eigen studie, is verboden. Het auteursrecht op het lesmateriaal berust bij Office Academy. Derhalve is het op enigerlei wijze verveelvoudigen en/of openbaar maken van het lesmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Academy verboden.

8.     Opzegging bij een cursus met een kortere duur dan 6 maanden is, behoudens onderling goedvinden, niet mogelijk.

9.     Voortijdige ontbinding van een studieovereenkomst langer dan 6 maanden is bij uitzondering mogelijk. Dit dient te gebeuren door middel van een schriftelijke opzegging via een aangetekende brief. Opzegging is dan slechts mogelijk per module en dient te geschieden minimaal één maand voor aanvang van de volgende module. De dagtekening van de aangetekende brief geldt als opzeggingsdatum. De kosten van het annuleren bedragen € 250,-  per module plus € 50,- administratiekosten. De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen nadat de opzegtermijn is verstreken. Bij voortijdige ontbinding van de studieovereenkomst wordt het cursus- en examengeld terugbetaald voor zover het betrekking heeft op de periode na het beëindigen van de studieovereenkomst en onder aftrek van bovengenoemde kosten. Bij overlijden van de cursist wordt de studieovereenkomst in de maand van overlijden als ontbonden beschouwd.

10.   Van achterstallige betaling is sprake indiende cursist in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk tijdig te voldoen. Bij niet-tijdige betaling is door de cursist aan Office Academy een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand vanaf de vervaldag, te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

11.   Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, die verband houden met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voorrekening van de cursist. Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke kosten 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,- zullen bedragen. Office Academy is gerechtigd, in geval de cursist de vordering voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet op het daartoe overeengekomen tijdstip heeft betaald, de overeenkomst- ook zonder de cursist hiervan schriftelijk in kennis te stellen, te beëindigen, zonder dat de cursist aanspraak jegens Office Academy zal geven en zonder dat dientengevolge in enig opzicht afbreuk wordt gedaan aan de rechten en aanspraken van Office Academy jegens de cursist. Eventuele geschillen zullen voor zover zij tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank behoren, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank.

12.   Indien een werknemer door zijn of haar werkgever wordt ingeschreven, zijn alle voorwaarden met betrekking tot betaling op de laatstgenoemde van toepassing.

13. Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de directie van Office Academy. Voor cursussen die onder de werking van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (WEO) vallen - in de regel zijn dit de cursussen met een duur van zes maanden of langer - geldt dat u zich in tweede instantie nog kunt wenden tot: Hoofdinspectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Postbus 7447,4800 GK Breda.