Nieuws


27-02-2013 13:00

Ook dit jaar organiseert Ifmec het Symposium Kunst & FM tijdens de TEFAF 2013 in Maastricht en wel op 20 maart aanstaande. Volgens de organisatoren is kunst in elke organisatie terug te vinden, het maakt de beleving van ruimten namelijk aangenamer, creëert sfeer, versterkt het imago van de organisatie, maar roept ook emoties op en brengt communicatie op gang. Door middel van kunst raken medewerkers gemotiveerd. Kortom, kunst speelt een belangrijke ondersteunende rol binnen de organisatie. Vaak ligt het beheer van de bedrijfskunst bij de facilitair manager. Voor openbare instellingen speelt kunst vaak nog een grotere rol met het beheer van de eigen kunstcollectie.

Dit jaar worden de verschillende aspecten van Kunst in relatie tot Facility Management besproken. Zo wordt er door Mark Mobach van Hanze Hogeschool gesproken over de relatie Kunst en FM vanuit een holistisch perspectief. Nu de financiële mogelijkheden beperkter zijn, staat ook kunst en het beheer hiervan onder druk. Des te meer reden om hier vanuit een facilitair perspectief naar te kijken. Marcel Schreuder van AON zal het dan ook hebben over de risico’s en het verzekeren van kunst.

Het symposium vindt plaats tijdens de TEFAF 2013 (The European Fine Art Foundation), welke wordt gehouden van 15 – 24 maart. De TEFAF Maastricht vond in 2012 alweer voor de 25ste keer plaats en de beurs wordt wereldwijd gezien als de belangrijkste kunst- en antiekbeurs ter wereld.  Er zijn ruim 260 vooraanstaande internationale handelaren uit 20 landen aanwezig en daarmee mag de beurs niet gemist worden door verzamelaars en afgevaardigden van musea, maar is deze ook zeker interessant voor personen die bedrijfsmatig met kunst verbonden zijn of gewoon zelf geïnteresseerd zijn in kunst. Het symposium vindt plaats bij Maastricht School of Management, op loopafstand van de beurs. Na het symposium is er dan ook de mogelijkheid om de beurs te bezoeken. Geïnteresseerde partners zijn ook van harte welkom op de beurs.

Voor meer informatie of aanmelding: ifmec@ifmec.nl

Programma

11.30 – 12.30 uur 
Ontvangst inclusief lunch bij de Maastricht School of Management (MSM)

12.30 uur   
Lezing 1:  Beschouwing over de verhouding tussen Kunst en Facility management door Mark Mobach (Lector Facility Management Hanzehogeschool)

13.10 uur   
Lezing 2:  Kunst in publieke ruimten en gemeentelijke instellingen

13.50 uur   
Lezing 3:  Risico’s en verzekeren Marcel Schreuder(Directeur Artscope/Aon)

14.30 uur   
Beursbezoek TEFAF

15.00 uur   
Hapje en drankje op de beurs

19.00 uur   
Sluiting beurs

Locatie
Maastricht School of Management (MSM)  op loopafstand van de kunstbeurs TEFAF in het MECC en het treinstation Randwijck.

Kosten
Symposium (incl. TEFAF) € 350,-
Iedere extra deelnemer per bedrijf € 85,-
F-MEX leden € 85,-

26-02-2013 9:00

Onder het motto ‘De kracht van macht’ organiseert de Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) op 20 en 21 maart 2013 haar tweejaarlijkse congres in Papendal. Het congres focust dit keer op het spanningsveld tussen economie en veiligheid. Als het credo overal luidt: ‘bezuinigen moet’, komt de zorg voor verantwoorde bedrijfsvoering onder druk. En dat terwijl incidenten zoals bij Chemie-Pack en Odfjell nog vers in het geheugen staan.

Op dit congres veel aandacht voor de vraag of veiligheid echt afhangt van de sterkste partij of dat het ook een waarde op zichzelf kan zijn, los van macht. Via zeven plenaire lezingen van toonaangevende keynote sprekers, 48 presentaties in parallelsessies en vier interactieve workshops wordt ingegaan op de laatste inzichten, methoden en technieken voor cultuur- en verandermanagement,  prestatie-indicatoren, het leren van incidenten en de invloed van het huidige overheidsbeleid. Het aanbod strekt zich uit van arbeids- en procesveiligheid tot aan transport- en zorgveiligheid. De lezingen variëren van zeer praktische, op operationele veiligheid gerichte informatie, tot wetenschappelijke inzichten over de strategische aspecten van risicomanagement.
Keynote sprekers: voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tjibbe Joustra; psychologen Rhona Flin, Victor Kallen en Frank Guldenmund; maatschappijfilosoof Robin Brouwer; socioloog Jaap Timmer; en veiligheidskundige Chris Pietersen.

Op http://www.veiligheidskunde.nl/congres2013 is het volledige programma te vinden.

25-02-2013 2:00

Dit jaar verwacht 36 procent van de ondernemers personele groei. Daarnaast geeft 47 procent van de ondernemers aan te verwachten dat hun personele bestand stabiel blijft. Dit blijkt uit de resultaten van de MKB Marktmonitor 2012/2013 die Unique dit jaar voor de vierde keer op rij uitvoerde in samenwerking met TNO. In de MKB Marktmonitor kijken 2.330 ondernemers terug op 2012 en vooruit naar de komende jaren, zij zijn persoonlijk geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen.

De groeiverwachtingen over het personele bestand zijn teruggelopen ten opzichte van afgelopen jaar. Vorig jaar verwachtte 55 procent van de ondernemers personele groei. Deze verwachting is bij 35 procent van de ondernemers uitgekomen. Zij zagen hun personele bestand daadwerkelijk groeien. Ondanks de terugloop in groeiverwachting is het aantal ondernemers dat verwacht te krimpen in personeel nagenoeg gelijk gebleven. Vorig jaar verwachtte 15 procent van de ondernemers te krimpen in hun personeelsbestand, dit jaar is dat 17 procent.

Ondernemers in de contactcenterbranche en de adviesbureaus verwachten de meeste personele groei. Respectievelijk 63 procent en 54 procent verwacht komend jaar hun personele bestand uit te breiden. De contactcenter branche verwacht ook dit jaar de meeste omzetgroei te realiseren. In de overheid verwachten de meeste ondernemers daarentegen te krimpen in hun personele bestand, en in het onderwijs verwachten de meeste ondernemers stabiliteit.

Naast de verschillen per branche zijn er ook verschillen op te merken per provincie. In de provincie Limburg verwachten de meeste ondernemers personele groei, 45 procent heeft deze verwachting. Limburg wordt gevolgd door Overijssel met 43 procent. In de provincies Drenthe en Groningen verwachten de minste ondernemers personele groei met respectievelijk 21 en 29 procent.

De MKB Marktmonitor heeft ondernemers ook gevraagd naar de verhouding tussen flexibele en vaste medewerkers. Overall genomen is het afgelopen jaar de flexibele schil bij 30 procent van de ondernemers gegroeid en bij 53 procent van de ondernemers gelijk gebleven. Daarnaast geven de meeste ondernemers aan tevreden te zijn over de omvang van hun flexibele schil. Gemiddeld bestaat het huidige personele bestand van ondernemers voor 19 procent uit flexibele medewerkers. Dit verschilt slechts 2 procent van de gewenste omvang van de flexibele schil (21 procent). Ondernemers in de bouwsector hebben echter de wens om hun flexibele schil dit jaar te vergroten. Over een jaar willen zij gemiddeld 5 procent meer flexibele medewerkers dan nu. In de contactcenterbranche is het juist andersom; over een jaar willen zij gemiddeld 16 procent meer vaste medewerkers in dienst.

Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique: “De vooruitblik op basis van deze verwachtingen ziet er positief uit. Ondanks een lichte daling wordt er nog altijd meer groei dan krimp verwacht in het personele bestand. Afschalen in een krimpende markt lijkt logisch, maar is dat niet altijd. De bouwsector bijvoorbeeld zal er dan ook verstandig aan doen om naast de plannen voor de uitbreiding van hun flexibele schil, ook de binding van vast personeel te blijven waarborgen, zodat kennis niet verloren gaat. Voor de contactcenterbranche geldt dat ondernemers moeten waken niet alleen voor vast personeel te kiezen in tijden dat het beter gaat. Flexibel personeel is immers ook zeer belangrijk als instroomkanaal en heb je niet alleen voor de opvang van ‘piek en ziek’."
 

25-02-2013 2:00

In het 18e eeuwse patriciërshuis aan de Prinsessegracht in Den Haag kwamen in de namiddag van 5 februari 25 experts samen om te discussiëren  over duurzame inzetbaarheid. Onder leiding van directeur-generaal Werk Maarten Camps (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en directeur-generaal Curatieve Zorg Leon van Halder (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bespraken werkgevers, verzekeraars en dienstverleners hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat werknemers gezond en gedreven tot hun pensioen kunnen blijven werken. 

De belangrijkste conclusies: geef de werknemer nadrukkelijk een eigen rol, stimuleer en faciliteer een gezonde werk- én thuisomgeving en wees zo samen betrokken bij duurzame inzetbaarheid. Die duurzame inzetbaarheid begint volgens de gesprekspartners van de expertmeeting bij preventie. Een gezonde en gemotiveerde werknemer is immers productiever, werkt efficiënter en levert zo een grotere bijdrage aan de opbrengsten in de organisatie. Terwijl de focus voorheen vooral lag op het beter maken van de werknemer die was uitgevallen, realiseren werkgevers zich vandaag de dag dat een gezonde en gemotiveerde werknemer voor twee telt. 

Inzet moet zijn dat werkgevers, verzekeraars en dienstverleners samen nadenken over methodes en programma’s waarin werknemers mede-eigenaar worden van de problemen, uitdagingen en oplossingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Groen Vitaal Pakket zoals uitgevoerd op de werkvloer bij Snoek Hoveniers met vestigingen in Grou en Nieuw-Dordrecht. Douwe Snoek, directeur van Snoek Hoveniers en deelnemer aan de expertmeeting: ”We werken samen met re-integratiedienst Fit Verzuimbeheer en De Goudse Verzekeringen. Elke week komt een fysiotherapeut een dagdeel op het bedrijf voor begeleiding en behandeling. Zo kunnen we preventief werken en als een medewerker klachten heeft zijn we er snel bij.” Het ziekteverzuim in zijn bedrijf daalde van 1,8 procent naar 0,8 procent (het gemiddelde in de branche is 3,9 procent.)

Douwe Snoek onderstreept het maatschappelijk belang van de expertmeeting: “Je deelt ervaringen en expertise met elkaar. Het is een belangrijke aanzet om breed in te kunnen zetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers. We zullen steeds langer door moeten werken. En dat vraagt om dit soort vernieuwende de oplossingen waarbij samenwerking en eigen verantwoordelijkheid sleutelwoorden zijn.” De expertmeeting zal zeker een vervolg krijgen. Ook zullen de ervaringen van de deelnemers meegenomen worden in het onderzoek van Capgemini naar de rol van collectieve zorg- en inkomensverzekeringscontracten op brancheniveau in het stimuleren van preventie. Ook zal de bij deze bijeenkomst opgedane kennis door het ministerie van VWS worden meegenomen in het proces rondom het opstellen van het Nationaal Programma Preventie.
 

24-02-2013 8:00

Steeds meer kloosters in Nederland hebben te maken met leegstand. De laatste kloostergemeenschappen zullen binnen afzienbare tijd bijna allemaal hun gebouwen verlaten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert over nieuwe mogelijkheden voor deze historische gebouwen. 

Met ‘Een toekomst voor kloosters’ wordt een praktische handreiking geboden aan gemeenten, provincies en hun adviseurs hoe om te gaan met transformatie en herbestemming van deze vaak grote en niet altijd gunstig gelegen gebouwen en complexen. Voor eigenaren, architecten en ontwikkelaars bevat de brochure inspirerende voorbeelden en tips. 

De wereld rondom kloosters is in een hoog tempo veranderd. Niet alleen door ontkerkelijking, maar ook doordat veel functies die oorspronkelijk door kloosterlingen werden uitgeoefend nu door anderen worden vervuld. De resterende kloostergemeenschappen in Nederland zijn gedecimeerd en sterk vergrijsd. Aan de taken die zij ooit uitoefenden is ook nu nog behoefte. Te denken valt aan functies als hospice, zorg en wonen voor ouderen, scholen of een functie in de buurt zoals buurthuis of cultureel centrum. De gebouwen zijn over het algemeen met veel zorg en aandacht voor detail ontworpen. Ook gaat het bij kloosters vaak niet alleen om een complex van gebouwen, maar ook om een kloostertuin met tal van functies zoals een begraafplaats of een moestuin. Dit maakt het herbestemmen ervan tot een bijzondere opgave.

Een aantal kloosters is al succesvol herbestemd. Het Constantinianum in Amersfoort is als klooster met school voor het hoger onderwijs gebouwd in 1952-1957. Na het vertrek van de paters functioneert dit monument uit de periode van de Wederopbouw als leerhotel en scholengemeenschap. Er is veel te doen geweest over de herbestemming van klooster Sint Catharinadal in Breda tot casino. Passend of niet passend, de nieuwe functie is duurzaam en grijpt ruimtelijk niet in de oude structuur in. Nog een mooi voorbeeld van een geslaagde herbestemming is het kloosterhotel Zin in Vught.  

‘Een toekomst voor kloosters’ is de achtste uitgave in deze publicatiereeks, die inspirerende praktijkvoorbeelden, een overzicht van wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen bevat. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil met deze publicatie bijdragen aan de nationale opgave om historische gebouwen een nieuw toekomstperspectief te geven.

24-02-2013 2:00

Facilitair dienstverlener Facilicom Services Group, en de Rijksgebouwendienst (RGD), ondertekenden op 5 februari een intentieverklaring over de ontwikkeling van BIM (Bouwwerk Informatie Model) in het beheer en onderhoud van het kantoor van de Belastingdienst in Doetinchem. Doel is om binnen een termijn van 2 jaar te komen tot opname van de Rgd BIM-norm in het bestaande PPS-contract.

Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. In de afgelopen jaren maakte Breijer Bouw en Installatie (onderdeel van Facilicom Services Group) in toenemende mate gebruik van BIM.

Voor de RGD vloeit het belang van BIM in de eerste plaats voort uit de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, niet alleen in het kader van contractmanagement en vastgoedmanagement, maar ook ten behoeve van kwaliteitsmanagement en verantwoording op voorraadniveau. Om in de toekomst duurzaam over zo'n informatiebasis te beschikken, schrijft de RGD aan huisvesting- en onderhoudsleveranciers een BIM-norm voor.

De BIM-norm wordt voorgeschreven in alle toekomstige Dbfmo (Design, Build, Finance, Maintain and Operate)-aanbestedingen maar ook in een aantal lopende zoals het PPS-project in Doetinchem. "Wij hebben hierin als toonaangevend bouwbedrijf duidelijk zelf het initiatief genomen. Dat kwam mede voort uit de behoefte aan een efficiencyverbetering van de eigen processen", zegt Pieter Jan van Hooijdonk van Breijer. "De RGD is erg enthousiast over dit project omdat het mogelijkheden biedt om de RGD BIM-norm te toetsten binnen een lopend Dbfmo-contract. Verder wordt samen met Breijer gewerkt aan doorontwikkeling van de norm." 
 

23-02-2013 8:00

Het Nederlandse bedrijf Dantuma is een samenwerking aangegaan met Samsung. Dantuma, leverancier op het gebied van documentautomatisering, biedt vanaf deze week ook Samsung printers aan. 

Dantuma is een bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring, dat is uitgegroeid  tot een merkonafhankelijke leverancier voor document- en afdrukbeheer. "Dantuma biedt u professionele toewijding, een breed leveringsprogramma en unieke serviceconcepten.

De 115 medewerkers van Dantuma ondersteunen organisaties in heel Nederland met oplossingen om documentstromen optimaal in te richten. `Dantuma werkt alleen met topmerken die voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die de hofleverancier aan documentmanagement stelt. Vanaf vandaag bieden zij nu ook Samsung printers aan om ondernemers nóg efficiënter te kunnen laten werken.`

“Wij zijn verheugd dat onze B2B-lijn van printers en multifunctionals, inclusief de nieuwe A3-lijn multifunctionals, in het portfolio van Dantuma is opgenomen,” vertelt Rens Evers, Country Director IT van Samsung Nederland. “De gebruiksvriendelijkheid, prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid van onze printoplossingen worden nu óók onderkend door een gerenommeerde partij als Dantuma. Dat is voor ons een bevestiging dat wij op de goede weg zijn.”

22-02-2013 9:39

De beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) organiseert vier interactieve webinars om belangstellenden kennis te laten maken met de “Gedragscode voor duurzame eindgebruikers”. Deze online seminars kunnen deelnemers live op hun eigen computer, tablet of smartphone volgen.

De gedragscode is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en  moet de verduurzaming van de werkomgeving en kantoorgebouwen stimuleren en versnellen. De eindgebruiker  kan daarop veel invloed uitoefenen en een belangrijke rol spelen en wordt zo geprikkeld zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De webinars dienen om de code onder de aandacht te brengen van eindgebruikers en hen hiervoor te enthousiasmeren.

De kenniskring Duurzaam van FMN zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding en realisatie van de webinars. Dit in nauwe samenwerking met Planon, een internationale softwareleverancier.Planon sponsort dit initiatief door de benodigde technologie, licenties en menskracht ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen de webinars kosteloos aangeboden worden aan FMN-leden en andere geïnteresseerden uit het facilitaire beroepsveld.

De webinars kunnen vanaf iedere plek met een internetaansluiting gevolgd worden. Ze duren een uur (15.30 uur tot 16.30 uur) en vinden plaats op:

•        Donderdag 28 maart : Kiezen voor een duurzame strategie.

•        Donderdag 30 mei: Duurzame maatregelen in de uitvoering.

•        Donderdag 10 oktober: Stimuleren van duurzaam gedrag.

•        Donderdag 21 november: Overtuigen management en implementatie.

Deelnemers die de webinars volgen beschikken daarna over inzicht in de voordelen van duurzaam ondernemen, inspiratie om hun organisatie en de huisvesting te verduurzamen, overtuigingskracht om hun directie daarvoor de juiste besluiten te laten nemen en concrete handreikingen om duurzaam te opereren. Meer informatie en aanmelding: www.fmn.nl/webinars

21-02-2013 10:00

Bastiaan Benz, algemeen directeur IKOB-BKB en Olaf van Panhuys, algemeen directeur SKG, ondertekenden op 19 februari een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. SKG en IKOB-BKB, die zich allebei richten op kwaliteitsbeheersing in de bouw, bundelen hun krachten op twee onderdelen van hun dienstenpakket, te weten systeemcertificatie- en laboratoriumactiviteiten.

Van Panhuys licht deze strategische samenwerking toe: "Wij verbreden en verdiepen hiermee beide ons dienstenpakket, waardoor we onze klanten beter en efficiënter kunnen bedienen." Benz voegt hieraan toe: "Hiermee verstevigen wij onze positie in de markt. Zo kan IKOB Laboratorium haar klanten geaccrediteerde beproevingen aanbieden in samenwerking met SKG als strategische partner en kan SKG bijvoorbeeld ISO 14001-certificatie bieden in samenwerking met IKOB-BKB."

SKG is sinds ruim 35 jaar actief als certificatie- en keuringsinstituut. Opgericht door de industrie zelf fungeert het instituut als partner om de prestaties en de veiligheid van industriële producten voor de gebouwschil duurzaam te borgen. SKG is onder andere bekend van het SKG-huisje met de sterrenclassificatie.

IKOB-BKB, ontstaan vanuit de industrie en het vroegere Bouwcentrum, heeft ruim 50 jaar ervaring als onderzoeks- en certificatie-instelling, gespecialiseerd op het gebied van bouwmaterialen, bouwprocessen en, onder de noemer SKW Certificatie, (volks)huisvesting. IKOB-BKB biedt een dienstenpakket aan op het gebied van kwaliteitszorg voor de gehele bouwkolom.
 De directies van SKG en IKOB-BKB tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 

18-02-2013 8:00

In2ergo is een nieuw bedrijf in de wereld van ergonomische werkplekaccessoires."Beeldschermarmen, cpu-houders en cablemanagement zijn uitstekende hulpmiddelen om de arbeidsproductie te verhogen en ziekteverzuim te verminderen", meldt een woordvoerder. "Onze producten zullen, samen met een goed advies, iedere werkplek ergonomischer, veiliger en hygienischer maken."
 
Het bedrijf mag dan nieuw zijn (opgericht in november 2012), maar de werknemers zijn dat volgens de woordvoerder zeker niet. "Door een jarenlange ervaring in de markt kunnen zij gebruik maken van de kennis die zij hebben opgedaan om u een goed en op maat gesneden advies te brengen en dit ook ten uitvoer brengen. Klantspecifieke oplossing zijn dagelijkse kost en maken net het onderscheid waardoor bedrijfsprocessen beter lopen."

Met eindklanten bij de overheid, zakelijke dienstverlening, onderwijs en in de gezondheidszorg kent In2ergo naar eigen zeggen alle aspecten van de verschillende werkplekken. "Door louter via een geselecteerd dealernetwerk te leveren houden we onze handen vrij om dat te doen waar we goed in zijn: ergonomisch werkplekadvies geven. Onze dealers doen de rest."

14-02-2013 8:54

44 Procent van de Nederlandse werknemers is van mening dat daten met een collega moet kunnen. Zij vinden dat in de liefde alles geoorloofd is. 19 Procent van de respondenten geeft aan het niet bezwaarlijk te vinden als collega’s met elkaar daten, mits de een geen manager is van de ander. Dit blijkt uit online onderzoek van Unique naar liefde op de werkvloer. 505 Respondenten kregen de vraag voorgelegd: ‘Daten met een collega: Ja of nee?’

5 Procent van de ondervraagden gaf als antwoord: ‘Voor promotie doe ik alles’. Zij willen juist daten met een leidinggevende. Dit is een daling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. 32 Procent van de Nederlandse werknemers wil juist absoluut niet daten met een collega. Voor hen geldt dat ze nog liever ontslag nemen, dan dat ze gaan daten met een collega.

“Jaarlijks stellen we Nederlandse werknemers in de aanloop naar Valentijnsdag dezelfde vraag. In vergelijking met vorig jaar is er weinig veranderd in de manier waarop werknemers tegen liefde op de werkvloer aankijken. Voor de een is in de liefde alles geoorloofd, en voor de ander absoluut niet”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique. “In de praktijk komt liefde op kantoor regelmatig voor. Dit is logisch, want werk beslaat een groot gedeelte van je leven en je brengt veel tijd door met collega’s.”
 

08-02-2013 15:00

Ondanks het feit dat de doelgroep enthousiast reageerde op het initiatief OfficeExpo, die gepland stond voor 12 tot en met 14 maart 2013, heeft de organisatie besloten het evenement uit te stellen.

“Bedrijven waren enthousiast toen wij in het voorjaar 2012 ons plan lanceerden. Men gaf aan dat er wel degelijk een behoefte bestond. Maar uiteindelijk moeten er toch stands worden verkocht”, vertelt beursorganisator Henk Fennema. 

Er zijn veel activiteiten ontplooid om de doelgroep te interesseren voor deelname, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Volgens Fennema ligt dit voornamelijk aan de economische crisis, waardoor bedrijven moeilijk te bewegen zijn om te investeren in nieuwe initiatieven als deze. “Alleen met positieve reacties kunnen we geen beurs organiseren. Er waren aanmeldingen binnen, maar te weinig om te besluiten om de organisatie door te laten gaan. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het een mooi concept is. Daarom laten we het zeker niet los. Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we de markt uitvoerig informeren”, aldus Henk Fennema.

08-02-2013 14:30

Belinda van Oenen, directeur Zon-Ex, is de nieuwe voorzitter van Romazo Projecten. Van Oenen was al bestuurslid. "Ik ben er trots op dat ik deze club van professionele projectzonweringsbedrijven mag voorzitten. Deze professionaliteit bouwen we samen verder uit en we blijven in de zonweringsbranche werken aan ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld HR-Zonwering", aldus Van Oenen.

Romazo Projecten is een brancheorganisatie, bestaande uit de grotere bedrijven op het gebied van projectzonwering. Gezamenlijk hebben zij een marktaandeel van ca. 70 procent van de totale projectenomzet in Nederland. Deze bedrijven vormen binnen de VMRG de Sectie Zonwering. Al deze bedrijven hanteren de kwaliteit zoals opgesteld in de ‘Kwaliteitseisen en -adviezen zonwering'. Daarnaast hanteren ze een duidelijk veiligheidsbeleid en zijn ze VCA gecertificeerd. Elk bedrijf beschikt over een eigen engineering-/tekenafdeling en heeft specifieke kennis van energie en milieu in het kader van zonwering.

HR-Zonwering staat hoog op de agenda bij Romazo Projecten. Een certificaat HR of HR+ Zonwering, een kwaliteitscertificaat door SKG getoetst, toont aan dat de complete zonweringsinstallatie goede energetische eigenschappen bezit. Voor een eigenaar/gebruiker betekent dit meer comfort en minder energiekosten.

07-02-2013 14:00

Canon Europe heeft een nieuwe, compacte bureauscanner geïntroduceerd voor kleine kantoren en afdelingen die op zoek zijn naar een kosteneffectieve scanoplossing. De Canon ImageFormula DR-C120 maakt het mogelijk snel en eenvoudig te scannen. Deze scanner beschikt over  krachtige softwarefuncties die ondernemingen in staat stelt documenten te scannen naar de cloud en te converteren voor bestaande workflows.

“Met snel dubbelzijdig scannen in kleur tot 40 ipm en een ADF voor vijftig vel stelt de Canon ImageFormula DR-C120 gebruikers in staat veel productiever te werken”, aldus Canon. De scanner biedt mogelijkheden voor het scannen van uiteenlopende typen documenten – van uiterst dun tot dik karton (27-209 gsm) met een lengte van maximaal 3 meter. Met de folio modus kunnen gebruikers ook A3-formaat documenten scannen. Voor het scannen van boeken of andere ingebonden materialen, kan de optionele Canon  A4 Flatbed 101 Scanner Unit worden aangesloten.

Dankzij de eenvoudige bediening zorgt het nieuwe apparaat voor snel en nauwkeurig scannen en verwerken van documenten. Periodieke scantaken kunnen naar keuze worden gestart met één druk op de knop of via Canon’s intuïtieve CaptureOnTouch software. Het stuurprogramma van de scanner beschikt over een full auto modus die automatisch de juiste scaninstellingen toepast, zodat gebruikers zich bij het scannen van verschillende typen documenten geen zorgen hoeven te maken over het selecteren van de instellingen. Het stuurprogramma bevat ook plugins voor cloud-based connectiviteit met Microsoft SharePoint, Evernote en Google Docs, zodat vanaf elke werkplek ter wereld verwerking van en toegang tot documenten in de cloud mogelijk is.

Sean Suematsu, European Document Scanning Solutions Director bij Canon Europe, zegt: “Ondernemingen hebben in toenemende mate behoefte aan een eenvoudige, kosteneffectieve oplossing die het mogelijk maakt de op papier aanwezige informatie te scannen naar de cloud of op te nemen in bestaande workflows binnen een kantooromgeving. De gebruiksvriendelijke en veelzijdige ImageFormula DR-C120 sluit aan op deze behoefte en stelt organisaties in staat efficiënter en veel flexibeler te werken. Als vervanger van de populaire ImageFORMULA DR-2010C wordt de DR-C120 standaard geleverd met een krachtige software suite voor een verbeterde en nog gebruiksvriendelijkere scanbeleving.”

De DR-C120 biedt nieuwe functies voor beeldverwerking, zoals een automatische scheefstandcorrectie die is gebaseerd op zowel de hoek als de inhoud van documenten, een automatische instelling voor de scanresolutie en ook multi-stream uitvoer. “Vergeleken met veel andere scanners in deze klasse verbruikt de imageFormula DR-C120 minder dan de helft aan energie en is daarmee veel zuiniger”, aldus Suematsu.

De ImageFormula DR-C120 wordt geleverd met een assortiment aan softwarepakketten, waaronder CapturePerfect, eCopy PDF Pro, BizCard, OmniPage en PaperPort. De scanner wordt geleverd met Isis en Twain stuurprogramma’s, zodat gebruikers het apparaat ook kunnen gebruiken in combinatie met andere scanprogramma’s.

De ImageFormula DR-C120 is vanaf februari 2013 verkrijgbaar via alle Canon verkoopkantoren en geselecteerde dealers.

www.canon.nl

06-02-2013 16:30

Villa Pardoes uit Kaatsheuvel heeft onlangs gekozen voor de toilethygiëneproducten van Vendor. Hiermee wordt er optimale toilethygiëne geboden aan kinderen en medewerkers van Villa Pardoes. De samenwerking werd bekrachtigd met een handtekening van Bert Akkermans (Facilitair Coördinator Villa Pardoes) en Iwan de Haan (Key Accountmanager Vendor).

Villa Pardoes biedt kinderen met een ernstige ziekte een gratis vakantieweek aan. Bij Villa Pardoes speelt hygiëne een cruciale rol, omdat de kinderen vaak een verminderde weerstand hebben. Daarom creëert Villa Pardoes een schone hygiënische omgeving en in Vendor hebben zij de juiste partner voor toilethygiëne gevonden. De ambiance binnen Villa Pardoes is helemaal afgestemd op kinderen. Dit komt zelfs tot uiting in de toiletten. De handdoekautomaten zijn voorzien van een poster met het logo van Villa Pardoes om deze ruimtes een vrolijke en eigen uitstraling te geven.

Bert Akkermans, Facilitair Coördinator Villa Pardoes over Vendor: “Vendor heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Hierbij streeft Vendor naar duurzaamheid in al haar facetten. Daarnaast is Vendor maatschappelijk betrokken door structurele steun aan goede doelen, waaronder vanaf januari 2013 ook Villa Pardoes. Villa Pardoes vindt een langdurige samenwerking met partners zoals Vendor belangrijk, omdat zij net als Villa Pardoes staan voor hun doelstelling. Vendor staat voor optimale toilethygiëne.”

Vendor is zeer verheugd over de samenwerking met Villa Pardoes en hoopt op deze manier een steentje bij te dragen aan een hygiënische omgeving voor de kinderen die in de villa logeren.

01-02-2013 8:35

Ondanks de wereldwijde crisis groeit de Braziliaanse economie groeit nog steeds. De markt - 200 miljoen mensen, een welvarende middenklasse en monetaire en politieke stabiliteit -biedt kansen, ook voor Nederlandse ondernemers. Na het succes van de recente handelsmissie in november is besloten elk jaar een handelsmissie te laten plaatsvinden om de handelsrelaties tussen Nederland en Brazilië te bevorderen.

Deze ontwikkelingen bieden kansen voor bedrijven in onder meer de landbouw, infrastructuur, olie/gas/chemie, maritiem, toerisme en transport. Met name op het gebied van kennisoverdracht en innovatie kan het Nederlandse bedrijfsleven toegevoegde waarde leveren op de Braziliaanse markt.

Het Amsterdam Research Project (ARP) biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die interesse hebben in of vraagstukken over de Braziliaanse markt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 26 topstudenten uit verschillende studierichtingen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, onder begeleiding van docenten met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. De onderzoekwerkzaamheden bestaan globaal uit: twee maanden vooronderzoek, vijf weken veldonderzoek in Brazilië, analyse van de gegevens, opstellen van het onderzoeksrapport en het presenteren van de resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Eerder al is deze werkwijze gevolgd in andere opkomende economieën zoals Zuid-Korea, Indonesië en Singapore. Dergelijke onderzoeken leverden toen waardevolle toevoegingen op voor KPN, Philips en Shell, maar ook voor mkb’ers.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >