Nieuws


29-12-2011 2:00

Werkgevers hechten in sollicitatiegesprekken vooral waarde aan de persoonlijkheidseigenschap extraversie, dat zich onder andere uit in uitbundigheid en durf in nieuwe situaties. Dat blijkt uit het proefschrift van Rutger Kappe. Kappe volgde de studenten tot aan het begin van hun werkende carrière. Zo kwam hij tot de ontdekking dat er iets mis gaat in selectieprocedures van werkgevers. Hij ontdekte dat extraverten over het algemeen een hoger startsalaris krijgen, maar dat zij het niet beter doen in hun loopbaan. Werkgevers verliezen dus potentieel goede werknemers door zich te veel te richten op extraverte kandidaten.
 

28-12-2011 23:10

Heel aardig zijn we niet altijd voor onze collega’s, maar wanneer wordt een geintje een pesterij? Lang niet al het vervelende gedrag op de werkvloer ervaren mensen als pesten. Maar als iemand zich wel gepest voelt, heeft dat serieuze gevolgen. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair onder 530 hoogopgeleiden.

60 Procent is het wel eens overkomen dat collega’s onaardige opmerkingen over hen maakten achter hun rug om. 45 Procent van deze mensen heeft dat ook ervaren als pesten. 34 Procent van de respondenten ontvingen belangrijke e-mails of documenten niet en werden buiten de loop gehouden. 45 Procent van hen voelde zich daardoor gepest. Als spullen geleend waren en expres niet teruggebracht werden, voelde 67 procent zich gepest. 6 Procent van de respondenten heeft dat wel eens meegemaakt.

Als het gepest niet vanzelf ophoudt, zit er vaak voor de gepeste niet veel anders op dan te vertrekken: 7 procent van de gepeste respondenten veranderde van functie in hetzelfde bedrijf. 12 Procent vertrok naar een andere werkgever. Een respondent is zelfs ontslagen nadat hij het pesten aankaartte. Slechts in 4 procent van de gevallen werd de pester overgeplaatst. Twaalf van de 530 respondenten heeft als gevolg van pesten enige tijd ziek thuis gezeten. Pesten vertaalde zich ook regelmatig in stress. Die stress wordt weer afgereageerd op het thuisfront, meldden respondenten.

Wie gepest werd zocht steun bij directe collega’s (36 procent) of sprak met de pester zelf (34 procent). 33 Procent ondernam helemaal geen actie als hij gepest werd. De meeste vonden het pesten niet erg genoeg om actie te ondernemen, maar sommige respondenten deden ook niets omdat ze zich niet wilden laten kennen. Eén respondent had een straffe oplossing. Hij gaf zijn pester een tik. “Die doet het nooit meer."

Kijk voor meer informatie op www.intermediair.nl/pesten
 

28-12-2011 22:57

Maar liefst 92 procent van de werkgevers is (zeer) tevreden over de inzet van hun werknemers. Ondernemers zijn positiever over het kabinet: het kabinet Rutte krijgt over 2011 een 6 op zijn kerstrapport, in 2010 was dit een 5,5. Verder blijken ondernemers geen felle tegenstanders van een afschaffing van de hypotheekrente, maar ze vrezen voor de gevolgen als dit niet op verantwoorde wijze gebeurt.

Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van de jaarlijkse eindejaars-ondernemersenquête van adviesbureau MKB Adviseurs en GIBO Groep / Flynth. GIBO Groep en Flynth vormen sinds hun fusie veruit de grootste accountantsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf van Nederland. De enquête geeft een dwarsdoorsnede van ondernemend Nederland. Opvallend is dat in 2011 de MKB'er zijn prestaties ten opzichte van de concurrentie beter waardeert.

Ondernemers zijn net zo tevreden over de eigen financiële prestaties over 2011 als het jaar ervoor. Vier van de vijf MKB-ondernemers in Nederland geeft daaraan een 6 of hoger. Eén op de acht geeft aan dat de onderneming onvoldoende rendement heeft gedraaid. Opmerkelijk is dat het gemiddelde rapportcijfer over 2011 met een 6,58 nauwelijks de 6,56 op van 2010 ontloopt. Over de eigen prestaties ten opzichte van de concurrentie zijn ondernemers optimistischer en geven ze hun eigen bedrijf een 7,1.
Het personeel krijgt een dikke pluim. De werklust van werknemers in het MKB wordt beoordeeld met een 7,7 en ook over de vaardigheden van werknemers zijn de werkgevers met een 7,5 dik tevreden.
Van de Nederlandse MKB'ers zag één op de drie de afzet van producten of het aantal opdrachten gelijk blijven, 28 procent zag de werkvoorraad (afzet/orders) afnemen maar 37 procent zag juist een toename. Het zijn vooral de ondernemers in de industrie, groothandel en transport die de hoeveelheid werk zien toenemen. MKB'ers in de bouw en de detailhandel non-food ervaren juist een afname.

De sociale media worden een serieuzer kanaal voor ondernemers. 40 Procent heeft een account bij Facebook, waarvan 69 procent dit op z'n minst relevant vindt voor z'n onderneming en een kleine 20 procent daar ook concreet opdrachten uithaalt. De helft van de ondernemers is actief op LinkedIn; daarvan vindt 73 procent dit relevant voor de onderneming en ruim 15 procent haalt hier opdrachten uit. Twitter is het minst populair: 28 procent van de ondernemers is actief op Twitter. Toch levert dit het meeste op: één op de vijf twitterende ondernemers krijgt ook opdrachten via dit kanaal.

Van de bedrijven met een kredietbehoefte ondervond in 2009 nog 43 procent belemmeringen bij de financiering van bedrijfsactiviteiten. In 2010 is dit aantal fors gedaald, naar 24 procent en in 2011 nog iets verder naar 23 procent. Op de vraag of de MKB-ondernemer behoefte heeft aan andere vormen van kredietverstrekking - buiten de traditionele banken - geeft 91 procent aan daaraan geen behoefte te hebben. Bijna de helft (45 procent) van de respondenten geeft overigens aan de weg te kennen naar alternatieve financieringsvormen.

De balans tussen werk en privé is iets verbeterd. Van de ondernemers geeft nog 18,7 procent een onvoldoende aan het evenwicht tussen bedrijf en privé, met als gemiddelde cijfer een 6,6. In 2010 gaf nog 20 procent van de ondernemers een onvoldoende en lag het gemiddelde cijfer op een 6,5.

Verwachtte in 2010 nog ruim 64 procent van de ondernemers in het opvolgende jaar een beter resultaat te behalen, voor 2012 zijn de verwachtingen beduidend pessimistischer. Een meerderheid van 51,5 procent verwacht geen beter resultaat te behalen. Ondanks de verwachte tegenvallende resultaten, geeft 64 procent van de ondernemers aan dat de economische tegenwind ook kansen met zich meebrengt. Belangrijke kansfactoren zijn het vergroten van het aantal klanten, het vergroten van omzet bij bestaande klanten en het investeren in kennis.
De investeringbereidheid - het voornemen om 100.000 euro of meer te investeren in het aankomende jaar - is licht toegenomen, van 12 procent in 2010 naar 14 procent in 2011. Stijgende rente, slecht betalende debiteuren, nieuwe wet- en regelgeving en een stagnerende afzet worden gezien als belangrijkste belemmeringen.

Na 2 jaren van onvoldoendes krijgt het kabinet over 2011 een 6. Een magere voldoende, want het aantal ondernemers dat vindt dat de overheid economisch herstel voldoende stimuleert is fors gedaald, van 31 procentin 2010 naar 22 procent in 2011. Van de ondernemers geeft 96,4 procent aan dat de Haagse regeldruk gelijk is gebleven of zelf verder is toegenomen, dit tegen het streven van de overheid in.
Van de ondernemers vindt 6,8 procent dat hun gemeente 'MKB-vriendelijker' is geworden. Dat is laag, gezien eerder gedane beloften van gemeenten aan werkgeversorganisaties beter te luisteren naar de wensen van ondernemers. Veelgenoemde ergernissen zijn de doorlooptijd van vergunningen en de hoge kosten die de gemeente rekent voor dienstverlening.

Het kabinet zet naar eigen zeggen krachtig in op innovatie voor 2012. Maar de overheid slaagt er niet in dit goed te communiceren. Zo hebben twee op de vijf ondernemers geen idee wat de aangekondigde innovatieregeling Research- en Development-aftrek is. Ondernemers zijn van mening dat het grote bedrijfsleven vooral profiteert van stimuleringsmaatregelen, maar dat kleine zelfstandige ondernemers nauwelijks aan bod komen.

Voor ondernemers is de hypotheekrenteaftrek niet heilig. 'Niet aankomen' vindt 53 procent, terwijl 47 procent van de ondernemers wel vindt dat de huidige hypotheekrenteaftrek kan worden afgebouwd. In toelichtingen op hun antwoorden, geven zowel voor- en tegenstanders aan dat dit niet zonder verantwoorde overgangsregeling kan. Hypotheekrenteaftrek voor een hypotheekbedrag tot maximaal 500.000 euro moet in elk geval behouden blijven.
De prioriteiten van het kabinet voor komend jaar moeten zijn: zorgen voor een sterke euro (31,1 procent), verlagen van de administratieve lasten (23,7 procent) en zorgen voor goede financieringsmogelijkheden voor ondernemingen (16 procent).

Aan de zevende jaargang van de eindejaars-ondernemersenqu(ee)te hebben ruim tweeduizend ondernemers meegedaan. GIBO Groep / Flynth en MKB Adviseurs houden deze enquête om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen en opvattingen van de ondernemer.
Per 1 januari 2012 verdwijnt de naam GIBO Groep en is Flynth als landelijke accountants- en adviesorganisatie de marktleider voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. De organisatie ondersteunt circa 35.000 ondernemingen, waarvan 65 procent MKB-bedrijven en 35 procent agrarische bedrijven, met diensten op het gebied van accountancy, bedrijfskunde, juridisch advies, fiscaal advies, subsidieadvies en advies op het gebied van personeelszaken.
MKB Adviseurs is het adviesbureau voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De adviseurs van dit bureau helpen ondernemers door samen met hen vraagstukken rond de bedrijfsvoering te analyseren, oplossingen uit te werken en deze in de praktijk door te voeren. MKB Adviseurs is gelieerd aan en kennispartner van MKB-Nederland.
 

27-12-2011 16:21

Aan het eind van het jaar zijn bonussen steevast een actueel onderwerp van gesprek. De rol van de bonussen en beloningssystemen bij het verbeteren van organisatieprestaties is onder managers en wetenschappers nog immer een beladen debat. Dr. André de Waal, MBA (Academisch Directeur bij HPO Center en Associate Professor aan de Maastricht School of Management) en professor Paul Jansen (hoogleraar Industrial Psychology aan de Vrije Universiteit Amsterdam) presenteerden onlangs tijdens de European Reward Management Conferentie in Brussel hun meest recente research paper over dit beladen onderwerp: 'De bonus als hygiënefactor - de rol van beloningssystemen in een High Performance Organisatie (HPO)'.

Hun onderzoek laat zien dat het gebruik van bonussen en de implementatie van bepaalde beloningssystemen noch een positieve noch een negatieve invloed hebben op de langetermijnprestaties van een organisatie.
"Dit kan worden verklaard door het feit dat beloningssystemen een hygiënefactor zijn voor de organisatie. Als een organisatie geen passend beloningssysteem heeft – al dan niet met bonussen – zal het in de problemen komen met haar medewerkers omdat deze zich vooral druk zullen maken over de inadequate beloning. De organisatie zal als gevolg daarvan grote moeite hebben met het verbeteren van de prestaties. Als een organisatie wel een goed beloningssysteem heeft – iets dat medewerkers normaal achten – dan heeft het de handen vrij om te werken aan verbeteringen en om een HPO te worden”, zegt De Waal.

De lopende discussie onder wetenschappers en managers over de effecten van bonussen op de prestaties en de rol van beloningssystemen in organisaties heeft nog altijd niet geleid tot een unanieme conclusie. De voorstanders van bonussen stellen dat door het toepassen van bonussen en het nadruk leggen op beloning, de productiviteit en de prestaties van de organisatie toeneemt. De tegenstanders beweren dat bonussen en beloningen juist contraproductief werken, mede doordat deze een gevoel van ongelijkheid creëren in de organisatie.

De Waal: "Een belangrijke vraag die vaak over het hoofd wordt gezien in de discussie is: hoe belangrijk zijn bonussen voor het lange termijn succes van een organisatie? De praktische consequentie van ons onderzoek is dat organisaties niet veel tijd hoeven te besteden aan het ontwerpen en implementeren van uitgebreide en geavanceerde beloningssystemen om de prestaties te verbeteren. Ze moeten gewoon zorgen dat een passende beloningsysteem is geïnstalleerd, dat door medewerkers wordt beschouwd als eerlijk en rechtvaardig. Dit creëert een goede basis, waarna gestart kan worden met het bouwen van een High Performance Organisatie."

Tijdens het literatuurdeel van het onderzoek door De Waal en Jansen zijn twaalf kenmerken met betrekking tot bonussen en beloningssystemen gevonden die van invloed kunnen zijn op prestatieverbetering. Echter, elf van deze kenmerken lijken een dusdanige kleine rol te spelen in vergelijking met andere kenmerken gevonden tijdens de literatuurstudie (kenmerken die te maken hebben met onder andere de kwaliteit van het management, de kwaliteit van het personeelsbestand, en een organisatiecultuur  van openheid en continue verbetering) dat ze niet meegenomen zijn naar de praktijkstudie. In deze praktijkstudie onder ruim veertienhonderd organisaties wereldwijd bleek dat het resterende kenmerk, 'een eerlijke beloning en stimulansstructuur', geen significante relatie met de langetermijnprestaties van de organisatie heeft. De conclusie van het onderzoek is daarom dat het gebruik van bonussen of de implementatie van bepaalde types van beloningssystemen geen positief noch een negatief effect op de langetermijnprestaties van de organisatie heeft en daarom  geen doorslaggevende rol heeft in het creëren van high performance organisaties.

Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de beloningsystemen een hygiënefactor zijn voor een organisatie. Als de organisatie niet over een passend beloningsysteem beschikt, al dan niet met bonussen, zal het nooit kunnen gaan werken aan de transitie naar HPO. De beloningstructuur moet dus in orde zijn, maar een organisatie mag niet denken dat zij door een juiste beloningsysteem HPO zal worden, daar is veel meer voor nodig.

Het HPO-onderzoek is gericht op het ontdekken van de bepalende factoren die het duurzame succes van organisaties verklaren. Een HPO is gedefinieerd als een organisatie die financiële en niet-financiële resultaten behaald die beter zijn dan die van haar peer group over een termijn van ten minste vijf tot tien jaar. Het onderzoek naar de kenmerken van een HPO werd in twee fasen uitgevoerd:  (1) een literatuurstudie van 290 eerdere onderzoeken die gericht was op het identificeren van potentiële kenmerken van high performance en excellence, die vervolgens (2) werden getest in een empirisch onderzoek bij meer dan veertienhonderd organisaties wereldwijd.

Het onderzoek werd uitgevoerd door  dr. Andre de Waal en is gevalideerd door de Business School van de toonaangevende Engelse Cranfield University en op meerdere wetenschappelijke en vaktechnische congressen gepresenteerd. Wereldwijd worden de uitkomsten van het HPO-onderzoek gezien als baanbrekend en in de praktijk toegepast om prestaties te verbeteren.

Lees het volledige onderzoeksrapport in PDF op: http://www.hpocenter.nl/hpo-bibliotheek.asp?lid=1&url=Wetenschappelijk-artikel-The-bonus-as-hygiene-factor-the-role-of-reward-systems-in-the-high-performance-organization


Tijdens rondetafelgesprekken met managers uit de profit, non-profit en overheidsector is het idee voor het HPO Center ontstaan. Het HPO Center slaat een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organizations (HPO) en de toepassing in de praktijk.
Het HPO Center wil wereldwijd de expert zijn op ’wat’ organisaties beter maakt en levert daarvoor kennis in de vorm van diagnoses, interviews, boeken, artikelen, lezingen, netwerken en workshops. Deze kennis ondersteunt organisaties bij het implementeren van de gewenste verbeteringen.

Voor meer informatie en artikelen: www.hpocenter.nl

26-12-2011 12:00

Heeft u dit jaar een kersbonus ontvangen? Dan hebt u waarschijnlijk gekregen wat u wenste. Een ruime meerderheid van de Nederlandse medewerkers wil namelijk het liefst een kerstbonus. 50 Procent verkiest een bonus boven een kerstpakket, geschenkbon en een donatie aan een goed doel. Unique onderzocht voor het vierde jaar op rij wat medewerkers bij voorkeur willen als kerstgeschenk. Op basis van de mening van 519 respondenten is geconcludeerd dat de kerstbonus wederom veruit het populairste kerstgeschenk is.

Het kerstpakket komt met 31 procent op de tweede plek van favoriete kerstgeschenken. De geschenkbon sluit de top drie af met 12 procent. Het minst populair is een donatie aan een goed doel. Aan dit kerstgeschenk geeft slechts 7 procent de voorkeur.

De uitkomst van dit onderzoek ligt in lijn met de uitkomsten van de Mentality Test. Met dit model is Nederland onderverdeeld in acht verschillende Mentality Milieus. De Moderne Burgerij komt met 22 procent van de totale bevolking het meest voor in Nederland. Mensen die hiertoe behoren zijn statusgevoelig, plannen het leven zorgvuldig, zijn toekomstgericht en streven naar financiële zekerheid. Een kerstgeschenk in de vorm van een bonus past goed binnen dit profiel.

“Aantrekkelijke werkgevers hebben de wensen en voorkeuren van medewerkers goed op hun netvlies. Een methode om daar inzicht in te krijgen is de Mentality Test. Er blijven natuurlijk altijd individuele wensen, maar aan de hand van de Mentality Test wordt een profiel geschetst met kenmerkende drijfveren, normen en waarden. Ook de gewenste manier van belonen is hieruit op te maken. Wij vragen daarom iedere kandidaat die we spreken om de test in te vullen, zodat we verder kijken dan het cv en een betere match met werkgevers kunnen realiseren”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique.
 

24-12-2011 1:30

Coduaq uit Oss sluit zich per 1 januari 2012 aan bij Baars & Bloemhoff te Nieuwegein. Coduaq, net als Baars & Bloemhoff leverancier van solid surfaces, heeft jarenlange ervaring en kennis op het gebied van dit materiaal. Deze markt is volop in ontwikkeling in de interieurbouw. Hi-Macs, solid surface materiaal, is hier een mooi voorbeeld van.

Baars & Bloemhoff is exclusief dealer van het materiaal in Nederland. Met de versterking van Coduaq zal Baars & Bloemhoff – beiden onder de naam Baars & Bloemhoff-Hi-Macs – verder de markt in zetten.

Hi-Macs is een geavanceerd mineraalmateriaal (solid surface) dat bestaat uit 75 procent natuurlijke mineralen en pigmenten die samengebonden zijn met een acrylaat. Hierdoor is het een zeer buigzaam materiaal. De natuurlijke acrylsteen die uit dit proces ontstaat is zeer duurzaam.

Hi-Macs heeft een gesloten porie, is weerbestendig, onzichtbaar te verlijmen en door de thermische vervormbaarheid in bijna iedere gewenste vorm te creëren. Het materiaal is bestand tegen een groot gamma aan zuren en alkalische oplossingen. Door de gesloten porie is het materiaal goed reinigbaar en daardoor zeer hygiënisch.

We vinden Hi-Macs in laboratoria, zorginstellingen en praktijken, maar ook in winkels, horeca, hotels en jachtbouw. Hi-Macs is prima te verwerken door interieurbouwers. Eventuele beschadigingen kunnen voor 99 procent ter plekke worden gerepareerd.

Baars & Bloemhoff is een totaalleverancier van decoratieve plaat- en dragermaterialen voor interieurbouwend Nederland. Met zes vestigingen is Baars & Bloemhoff een groot voorraadhouder voor de verwerker. Baars & Bloemhoff is onderdeel van De Stiho Groep. De bedrijven van De Stiho Groep leveren materialen, gereedschappen, diensten en advies aan bouwers en andere professionele verwerkers van hout, plaat- en bouwmaterialen in Nederland.
 

24-12-2011 1:30

Het aantal faillissementen in de bouw zal dit jaar 6 procent lager uitkomen dan in 2010. Dat verwacht kredietverzekeraar Graydon. Dat meldt de website www.cobouw.nl.

Voor net geen veertienhonderd bouwbedrijven is dit jaar het doek gevallen of zal het nog gaan vallen, becijfert Graydon. Vorig jaar werden 1.477 bedrijven geteld. Het aantal bouwers dat bankroet ging, is wel 9 procent hoger dan in 2009, het eerste volle jaar dat de bouw de crisis inging, aldus Cobouw.nl.

De daling van het aantal faillissementen dit jaar hangt samen met de relatief goede winter begin dit jaar. In de eerste helft van 2011 gingen 160 minder bedrijven failliet dan het jaar ervoor. De tweede helft van het jaar gingen er daarentegen juist tachtig meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode vorig jaar.
 

23-12-2011 8:00

Het eerste Medite Tricoya MDF voor de Nederlandse markt is geleverd aan Houthandel en Schaverij Lambert van den Bosch in Ede en Progé/Folietech in Groenlo. Het is een plaatmateriaal dat onder meer kan worden toegepast in interieurs. Het materiaal is volgens de aanbieder zeer vochtbestendig.

Nu de eerste partijen zijn afgeleverd, kijkt Peter Clifton, Product Manager bij Coillte Panel Products (CPP) en speciaal belast met de verkoop van Medite Tricoya, reikhalzend uit naar de eerste toepassingsvoorbeelden in Nederland: “Dit compleet nieuwe en revolutionaire plaatmateriaal, voorzien van het Medite FSC Chain of Custody certificaat, biedt toepassers een meerwaarde in duurzaamheid en uitstekende prestatiekenmerken. En belangrijker nog, op het Medite Tricoya zelf wordt een garantie van 50 jaar afgegeven.”

Niels van den Bosch zag direct de uitstekende kwaliteitsaspecten en het marktpotentieel voor Medite Tricoya MDF: "Wij verwerken al jaren Medite MDF en uit de eerste berichten van Accsys Technologies en Medite Europe maakten wij op dat  het toepassen van geacetyleerde houtvezels voor de productie van MDF een enorme innovatie is op het gebied van plaatmateriaal in hout. Medite Tricoya biedt ons een basisproduct in hout met een ongekende duurzaamheid en een hoge vormvastheid, dat verwerkt kan worden in een reeks van buitentoepassingen.”

Peter Clifton van Coillte Panel Products: “Voor Medite Tricoya komen twee potentiële afzetmarkten in aanmerking. Exterieur- en interieurtoepassingen waarbij sprake is van extreme omstandigheden en een hoge vochtbelasting. Medite Tricoya is gegarandeerd duurzaam en een vormvast (stabiel) plaatmateriaal. En voor elke toepassing geldt dat het zich bovendien makkelijk laat verwerken, profileren, lijmen en afwerken.”

Clifton noemt als voorbeelden voor buitentoepassingen gevelbekledingen en boeiborden, daklijsten, buitendeuren, paneelvullingen en reclameborden. Voor binnen denkt hij aan toepassingen onder extreem natte en vochtige omstandigheden, zoals keuken- en badkamermeubilair, plinten en architraven. En verder is Medite Tricoya geschikt voor vloeren en de scheepsbouw.

22-12-2011 8:27

Kent u de 'ergernissen-top-vijf' van Jan Mulder bij het tv-programma 'De Wereld Draait Door'? Er zijn meer Nederlanders die zich ergeren. Op het werk bijvoorbeeld. Op de eerste plaats staat een niet-functionerend computernetwerk en gecrashte software.

De ergernissen zijn in kaart gebracht door bureau Multiscope. Naast 'computererproblemen' ergeren Nederlandse werknemers zich groen en geel aan 'ellebogenwerk' om hogerop te komen (75 procent), een slechte sfeer op het werk (68 procent), collega's die te laat komen (66 procent) en luid pratende of bellende collega's (65 procent). Collega's met een negen-tot-vijf-mentailiteit komen er ook slecht van af, net als de rokende collegae. Slecht luisterende leidinggevenden zijn eveneens een ergernis. Meer dan één op de vier werknemers denkt het werk van zijn direct leidinggevende beter te kunnen doen dan de chef.

De economische crisis laat ook zijn sporen na op de werkvloer: 70 procent van de werknemers heeft hier dagelijks last van. Zo letten werkgevers volgens twee van de vijf werknemers meer op de kleintjes en een derde voelt een hogere werkdruk omdat ze hetzelfde werk moeten doen met minder personen. Bij 77 procent van de werkenden leidt dat tot stress.
 

22-12-2011 1:30

AGC Glass Europe en Interpane hebben op woensdag 21 december aangekondigd een akkoord te ondertekenen waarin AGC 51 procent van Interpane verwerft. De twee partners, allebei floatproducenten, vullen elkaar aan op het vlak van glasveredeling zowel voor wat betreft het geografisch bereik als de productspecialiteiten. Via Interpane zal AGC sterker  industrieel aanwezig zijn, vooral op de Duitse vlakglasmarkt, en zal het een breder gamma gecoate producten kunnen aanbieden.

“Met deze alliantie wil AGC haar positie in glascoatings versterken en haar industriële voetafdruk vergroten, met een aanbod van nieuwe glasfuncties voor toepassingen in de bouw, de autosector en de solar-industrie”, bevestigt Jean-François Heris, CEO AGC Glass Europe.

Interpane, dat nieuwe markten zoekt, zal partij trekken van het ruim netwerk en de industriële aanwezigheid van AGC in heel Europa. “Door onze krachten te bundelen met AGC zal Interpane zich verder kunnen ontwikkelen, namelijk dankzij de toegang tot meer knowhow en marktsegmenten. Dit zal ons waardevoorstel verbeteren”, stelt Jörn Hesselbach, CEO Interpane.

De uitvoerbaarheid van de transactie is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van goedkeuring door de bevoegde mededingingsautoriteiten.

AGC Glass Europe is gevestigd in Brussel en produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de autosector, de solar-industrie en een aantal gespecialiseerde industriële sectoren. Het beschikt over een eigen R&D Center en zowat honderd productie-units die over een gebied van Spanje tot Rusland gespreid zijn. AGC Glass Europe telt dertienduizend personeelsleden en is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld.

Interpane is een leidinggevende glasproducent en veredelaar. Het familiebedrijf werd in 1971 opgericht door Georg F. Hesselbach. Het heeft zijn hoofdzetel in Lauenförde (Duitsland) en verkoopt glasproducten aan de bouw en de solar-markten. Het bedrijf ontwikkelde ook zijn eigen coatingtechnologie en -uitrusting. Het oefent activiteiten uit in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk en stelt zowat dertienhonderd mensen te werk.
 

18-12-2011 8:00

Halverwege dit jaar opende Interart Beeldentuin & Galerie de eerste duurzame Galerie van Nederland. Nu de laatste aanpassingen in de warmte-koude opslag een feit zijn, is de kringloop in het gebouw volledig afgerond.

In de grote  Beeldentuin staat nu dus een energieopwekkende en volledig duurzame Galerie waar kunstwerken in een natuurlijke omgeving te bewonderen zijn. Met het ontwerp van architect George Witteveen laat Interart de combinatie van kunst en natuur ook in de Galerie tot uitdrukking komen. "De combinatie van Kunst en Natuur vormt sinds dag één de basis van Interart’, legt Astrid Rakhorst, eigenaar van Interart, uit: ‘Dat onze Galerie nu onderdeel uitmaakt van dit geheel, is voor ons niet meer dan een logische stap. Het materiaal, het energieconcept en de techniek laten zien dat duurzaamheid niet alleen kan, maar ook echt een dimensie toevoegt."

De Heeswijkse Galerieis ontworpen volgens het Cradle to Cradle-principe. Zo is de constructie gemaakt van volhout. Al het gebruikte hout is bewerkt met een biologisch afbreekbare coating, zodat het hout geschikt is voor hergebruik. De prefab-elementen zorgden voor een korte bouwtijd, een hoog afwerkingsniveau en een zeer goede kierdichtheid.

De Galerie voorziet zichzelf volledig van energie en levert het overschot aan de woonboerderij op het terrein. Alle noodzakelijk warmte en koeling wordt in een gesloten systeem geregeld. Dat gebeurt door de warmte-koude opslag in de bodem, het energiedak dat warmte en koude verzamelt en warmtewisselaars in de vijverpartijen. Om het binnenklimaat goed te regelen voor zowel de bezoekers als de kunstwerken, zijn speciale lamellen in de vloer aangebracht en is het gebouw voorzien van een zeer geavanceerd gebouwbeheersysteem.

Jaarlijks bezoeken duizenden bezoekers Interart. De Beeldentuin en de Galerie vormen één van de grootste verkoopexposities van Nederland. Het terrein is 3,5 hectaren groot en is aangelegd met waterpartijen en inheemse plant- en boomsoorten. De Beeldentuin van Interart is geopend van 13 mei tot en met 14 oktober. De Galerie is dit jaar ook voor het eerst buiten dit seizoen te bezichtigen door groepen en op aanvraag.

17-12-2011 8:00

Uit onderzoek van Twente Mobiel onder Twentse werkgevers blijkt dat 20 procent van hun medewerkers regelmatig thuis werkt en dat 50 procent behoefte heeft om zelf de werktijden te bepalen. Dat meldt de Kamer van Koophandel in een nieuwsbrief. "Werkgevers willen Het Nieuwe Werken steeds verder invoeren. Twente Mobiel helpt ze op weg."

"Het Nieuwe Werken biedt voordelen voor werkgevers en werknemers. Werknemers die al flexibel werken, worden hier gelukkiger van omdat ze zelf hun tijd kunnen indelen en werk en privé beter kunnen combineren", aldus de KvK.
Rob Verkerk, medewerker van waterschap Regge en Dinkel: “Door thuiswerken heb ik minder reistijd; nu weet mijn gezin ook weer wie die man is die ‘s zondags het vlees aansnijdt". Werkgevers zien juist de productiviteit stijgen, de kosten voor kantoorruimte teruglopen en weten tevreden werknemers aan zich te binden.

Voor de werkgevers heeft Twente Mobiel een speciaal aanbod ‘Het Nieuwe Werken Menu’ samengesteld. "Hiermee roept Twente Mobiel haar convenantpartners op om nader kennis te maken met Het Nieuwe Werken. Het Menu bevat workshops, seminars en een inrichtingsadvies. Op het Menu staat ook een kort onderzoekje waarmee werkgevers kunnen nagaan of Het Nieuwe Werken wat voor hun is."

Twente Mobiel promoot Het Nieuwe Werken, omdat het de drukte in de Twentse spits kan doen afnemen. "Dit komt de bereikbaarheid en leefbaarheid van Twente ten goede", aldus de KvK.

15-12-2011 8:05

Tijdens de Timber Expo in Engeland en de Batimat in Frankrijk reageerden architecten enthousiast op de lancering van Medite Tricoya: de grootste innovatie in houten plaatmateriaal sinds 30 jaar. Medite Tricoya moet zeer duurzame toepassingen van plaatmateriaal op basis van hout mogelijk maken. Met een door onderzoekers voorspelde levenscyclus van ruim 60 jaar, past Medite Tricoya uitstekend in de hedendaagse ontwerpvisie waarin duurzaamheid centraal staat.

Medite Tricoya komt 2 jaar eerder op de markt dan voorspeld en dat is mogelijk dankzij de voorspoedige samenwerking tussen Medite Europe en Accsys Technologies. Peter Clifton, Product Manager bij Coillte Panel Products (CPP) is belast met de verkoop van Medite Tricoya: “Dit compleet nieuwe en revolutionaire plaatmateriaal biedt toepassers een meerwaarde in duurzaamheid en uitstekende prestatiekenmerken.”

In juni 2009 ondertekende Coillte Panel Products (Medite Europe Ltd.) een samenwerkingsovereenkomst met Accsys Technologies Ltd. voor het ontwikkelen van een afzetmarkt voor plaatmateriaal op basis van geacetyleerd hout. Het was voor Accsys een logische follow up op de succesvolle introductie van geacetyleerd Accoya hout. In 2012 komt het eerste volume Medite Tricoya op de Ierse, Engelse en Nederlandse markt.

Peter Clifton: “De samenwerking richt zich op twee doelstellingen. Allereerst het ontwikkelen van Medite Tricoya, een plaatmateriaal op basis van hout met een uitmuntende duurzaamheid en vormstabiliteit. Daarin zijn wij geslaagd. Op de tweede plaats het creëren en genereren van voldoende vraag naar Medite Tricoya in de beoogde toepassingsgebieden en daarmee zijn wij nu volop bezig.”

 

 


De belangstelling voor geacetyleerd plaatmateriaal op basis van hout is groot, zo bleek zowel op de Timber Expo en de Batimat. Ook in Nederland kijkt men reikhalzend uit naar de komst van Medite Tricoya.

In de afgelopen periode is veel gebeurd. Eerst heeft Medite Europe zijn innovatieve en technologische expertise ingezet om het prototype plaatmateriaal in kleine hoeveelheden te kunnen produceren. Dit prototype is door een aantal eindgebruikers getest wat betreft het bewerken en afwerken. In samenwerking met Sikkens (Akzo Nobel) vonden 'veldtests' plaats teneinde de prestaties van het afwerksysteem in buitentoepassingen te kunnen meten.

Een aantal onafhankelijke onderzoekinstituten heeft onderzoek verricht naar de duurzaamheid, de levenscyclus en de prestaties onder extreme omstandigheden. Dit zijn het BRE Watford in Engeland, het Fraunhofer-Institut für Holzforschung en het Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) in Duitsland en SP Wood Technology in Zweden. Uit alle onderzoeken kwam naar voren dat bij Medite Tricoya sprake is van de grootste innovatie op het gebied van houtachtig plaatmateriaal sinds de afgelopen 30 jaar.

Peter Clifton: “Tijdens de onderzoekperiode vonden reeds de eerste marktverkenningen plaats en werd duidelijk dat zich voor Medite Tricoya twee potentiële afzetmarkten aandienen. Exterieur- en interieurtoepassingen waarbij sprake is van extreme omstandigheden en een hoge vochtbelasting. Enerzijds is hiervoor een zeer duurzaam en vormvast (stabiel) plaatmateriaal vereist, dat zich anderzijds makkelijk machinaal laat verwerken, profileren, lijmen en afwerken.”
Peter Clifton noemt als buitentoepassingen gevelbekledingen en boeiborden, buitendeuren, paneelvullingen en reclameborden. Voor binnen denkt hij aan toepassingen onder extreem natte en vochtige omstandigheden, zoals keuken- en badkamermeubilair, plinten en architraven. En verder is het geschikt voor vloeren en de scheepsbouw.

Het einddoel van Medite Europe Ltd. is om het acetyleerproces en alle aanverwante technische zaken voor de productie van grote volumes Medite Tricoya in Clonmel samen te brengen. Zover is het nog niet. Medite Europe heeft de exclusieve verkooprechten van Medite Tricoya voor de Ierse, Engelse en Nederlandse afzetmarkt. In de loop van 2012 moet blijken of deze afzetmarkten voldoende potentie bieden voor de noodzakelijke investeringen in Clonmel. Beide partners Coillte Panel Products (Medite Europe) en Accsys Technology hebben daarom afgesproken om de komende maanden een bepaalde hoeveelheid Medite Tricoya in de drie genoemde landen op de markt te brengen, waarbij door Accsys geacetyleerd hout als grondstof gebruikt wordt.

De ooit in Nederland door Centrum Hout gebezigde slagzin 'Hout groeiend goud' kan werkelijkheid worden, zo beweerde Victor Vos, de General Manager Sales Europe van Accsys Technologies, dat samen met Medite Europe (CPP) het Medite Tricoya ontwikkelde. Accsys had een eigen stand op Batimat en promootte vooral Accoya, de evenknie in geacetyleerd massief hout van het plaatmateriaal Medite Tricoya. In beide gevallen is sprake van een zeer duurzaam en stabiel houtproduct, dat binnenkort op de Nederlandse markt zal verschijnen.

De Coillte Panel Products (CPP) fabrieken Medite Europe Ltd. in Clonmel en SmartPly Europa in Waterford produceren respectievelijk de merken Medite MDF en SmartPly OSB, gecertificeerd door de Forest Stewardship Council (FSC). Coillte Panel Products was voor de eerste keer aanwezig op de Batimat om SmartPly Site Protect en Medite Ultralite aan de Franse bouw- en ontwerpwereld te presenteren.

www.coillte.com www.medite-europe.com www.tricoya.com/ of www.accsysplc.com

15-12-2011 1:30

Flexibel werken zorgt ervoor dat werknemers zich gezonder gedragen en zich beter voelen. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Minnesota. Ruim zeshonderd medewerkers werden zowel voor als na het invoeren van flexibel werken onderzocht. Ze mochten nu werken waar en wanneer ze dat wilden, zonder dit te overleggen met hun leidinggevende. De werknemers die flexibel konden werken, sliepen gemiddeld bijna een uur langer. Ook gaven ze aan voor hun gevoel meer controle over hun agenda te hebben. Dit zorgde voor meer energie, beter slapen, een gezonder gevoel en minder emotionele uitputting en stress.
 

15-12-2011 1:30

Nederlandse hoogopgeleiden worden steeds ontevredener over hun werk. Dat blijkt uit het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek. Werknemers waren de afgelopen drie crisisjaren behoorlijk tevreden met hun werk. Maar dit jaar is die tevredenheid wat gedaald. Dat komt onder meer door het grote aantal reorganisaties. Daarnaast dalen de bedragen die bedrijven besteden aan scholing en training. Tot slot toont het onderzoek ook de populariteit van Het Nieuwe Werken.
 

14-12-2011 8:26

Tijdens de branchebijeenkomst Celler Werktage in het Duitse Celle is deurbeslagfabrikant FSB uitgeroepen tot Architects’ Darling  2011. Uit ruim 200 fabrikanten en merken kozen 1800 architecten FSB als favoriet in de categorie ‘design’.

 

De branchebijeenkomst werd georganiseerd door Heinze GmbH, ter ere van het vijftigjarig bestaan van het bedrijf. Een informatief en inspirerend programma van lezingen en presentaties werd gevolgd door de uitreiking van de Architects’ Darling Award 2011. Deze awards zijn voortgekomen uit een marktonderzoek waar meer dan 1800 architecten aan meewerkten. Voor FSB werd de branchebijeenkomst uiteindelijk een feestelijke aangelegenheid, toen directeur Udo Brechmann de 26 centimeter grote bronzen Architects’ Darling Award uitgereikt kreeg.

 

 

 

Het merendeel van de architecten die meewerkten aan het marktonderzoek van Heinze GmbH, benoemden FSB als ‘lieveling van architecten’. Ze beantwoorden vragen over welke fabrikant de beste producten en oplossingen biedt en met welke fabrikant zij het liefst samenwerken. Verdeeld over 17 productafdelingen en 5 thema’s werden uiteindelijk favorieten verkozen. Binnen het thema Design werd FSB als winnaar uitgeroepen.

14-12-2011 8:20

Nexans, specialist in kabels en bekabelingsssystemen , is een samenwerking aangegaan met het nieuwe Louvre-Lens Museum in Noord-Frankrijk. Volgens de sponsorovereenkomst zal de Nexans voorzien in de kabelbehoeften van het nieuwe museum door gratis laag- en middenspanningskabels, datatransmissiekabels en systemen te leveren voor het gebouw van 28.000 m2 plus 20 hectare grond. Dit gebaar heeft een waarde van 700.000 à 1 miljoen euro; de levering wordt verspreid over 3 jaar.

 

De kabels die Nexans aan het nieuwe museum levert, voldoen aan de strengste eisen op het gebied van sterkte, duurzaamheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en zijn geschikt voor ultra-high speed datatransmissie. Ze zijn eenvoudig te installeren, volledig recyclebaar en leveren een directe bijdrage aan de prestaties en veilige werking van het gebouw en alle communicatienetwerken. Nexans levert de kabels naarmate de bouw van het Louvre-Lens Museum vordert en de behoefte aan bekabeling ontstaat. Het nieuwe museum wordt eind 2012 opgeleverd.

 

“Door het Louvre-Lens Museum te ondersteunen, zetten we onze expertise in voor een innovatief project dat technologie, duurzame ontwikkeling en de promotie van kunst bij een breder publiek combineert. Daar zijn we trots op,” aldus Frédéric Vincent, CEO van Nexans.

 

Het Louvre-Lens-project gaat de prachtige collecties van het Louvre op een frisse, nieuwe manier tentoonstellen. Het museum zet de allernieuwste technologieën in voor het behoud en de veiligheid van de kunstwerken en de veiligheid van het publiek. Bij de tentoonstellingen wordt ook geëxperimenteerd met nieuwe multimedia.

 

Door de sponsorovereenkomst met het Louvre-Lens Museum blijft Nexans het cultureel erfgoed verder ondersteunen. Sinds 2007 sponsort de Groep het Kasteel van Versailles met producten en expertise voor de renovatie van de elektriciteitsnetwerken in het kasteel en het landgoed.

13-12-2011 9:30

De nieuwe website www.houtadresboek.nl is gelanceerd! Vanaf nu kunnen zowel professionals binnen het houtvak als de particuliere eindconsument met behulp van een paar muisklikken precies weten wélke houtsoorten, houtproducten en aanverwante artikelen wáár te koop zijn

Alle assortiments- en adresgegevens en nog veel meer andere informatie van circa 1.400 leveranciers en overige organisaties binnen de houtsector zijn hier online te vinden. De heldere en gebruiksvriendelijke opzet en structuur van de website zorgt ervoor dat er snel gezocht én gevonden kan worden. Zo geeft het boek bijvoorbeeld informatie over tuinhoutleveranciers in de directe omgeving, een timmerfabriek, een meubelmaker, een importeur/handelaar van een exotische houtsoort of een aanbieder van ‘goed’ hout van legale en duurzame herkomst.

De nieuwe website maakt voor het grote, brede publiek informatie toegankelijk die voorheen strikt was voorbehouden aan de houtsector en die vanaf 1978 jaarlijks wordt gebundeld in het papieren Houtadresboek. Nijgh Periodieken BV vond echter dat ook de consument moet kunnen profiteren van deze waardevolle gegevens en besloot online te gaan.

De organisaties en bedrijven die in zowel het Houtadresboek als de online versie te vinden zijn, zijn ingedeeld in de volgende rubrieken: houtsoorten, plaatmaterialen, halffabrikaten, machines/apparatuur/gereedschappen, timmerwerken en industrie/toelevering. Binnen deze rubrieken kan nog gerichter worden gezocht.

12-12-2011 8:57

Eigenaren zijn wettelijk verplicht hun gebouwen constructief te onderhouden maar in de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks. Regels, toezicht en sancties ontbreken namelijk. De Vereniging van Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) pleit daarom voor een verplichte 'APK-keuring'. Met name de tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig vormen een risico. Voorzitter ir. Johan Galjaard: "De neergestorte galerij in Leeuwarden en de problemen in Heerlen laten zien dat veiligheid niet vanzelfsprekend is."

 

Nederland telt tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig. Deze staan inmiddels zo'n vijftig jaar en zijn aan het 'vergrijzen'. Regulier onderhoud pakt vooral de zichtbare gebreken aan, zoals schilderwerk. Maar voor de veiligheid zijn juist de onzichtbare onderdelen essentieel, zoals de draagconstructie en de bevestiging van balkons, galerijen en gevels, zegt Galjaard. "Ook die hebben niet het eeuwige leven en hebben dus onderhoud nodig. Dat krijgen ze in de praktijk niet of nauwelijks."

 

Het neerstorten van een galerij in Leeuwarden in mei dit jaar was geen incident. Al in 2007 waarschuwde de VROM-Inspectie gemeenten voor constructieve gebreken aan naoorlogse flats. Dit gebeurde na enkele ongelukken met baksteengevels waarvan de spouwankers waren doorgeroest. Toch kwam er twee jaar later in Den Haag wéér een stenenregen naar beneden. De inspectie constateert dat lokale overheden onvoldoende in actie komen. Galjaard heeft daar wel een verklaring voor.

 

"Gebouweigenaren zijn zélf verplicht om ervoor te zorgen dat hun gebouw constructief in goede staat blijft. Maar regels ontbreken, er is dus ook geen controle op naleving en sancties ontbreken. Eigenaren realiseren zich, net als de gemiddelde Nederlander, vaak niet eens dat de constructie überhaupt mankementen kan vertonen. In Heerlen was de schade duidelijk zichtbaar. Maar meestal gaat het veel sluipender en is het voor leken niet te zien. Burgers kunnen zichzelf niet beschermen."

 

VNconstructeurs pleit daarom voor een verplichte APK-keuring voor gebouwen. De overheid hoeft de keuringen niet zelf uit te voeren, zoals ze dat nu ook bij auto's niet doet. Wel moet het Rijk vastleggen aan welke constructieve eisen gebouwen precies moeten voldoen, hoe vaak dat gecontroleerd moet worden en wat de sancties zijn bij overtreding. Zo'n regime is er nu ook voor de brandveiligheid van openbare gebouwen. Voor constructieve veiligheid moet hetzelfde gelden, vinden de constructeurs.

 

Galjaard benadrukt de ernst van het probleem: "Onderzoek in Den Haag in 2009 leerde dat toen alleen al in die gemeente 500 gebouwen met twijfelachtige gevels stonden, zo stelde de VROM-Inspectie. In heel Nederland lopen naar schatting enkele tienduizenden woon- en utiliteitsgebouwen uit de jaren vijftig en zestig gevaar. Als de overheid vindt dat burgers moeten worden beschermd tegen ondeugdelijke auto's, moet dat zeker óók tegen neerstortende galerijen en instortende parkeergarages."    

08-12-2011 9:13

Bij veel organisaties in Nederland is de gast een ondergeschoven kind. Een ruime meerderheid (87 procent) van de werkende Nederlanders vindt weliswaar dat hun eigen organisatie gastvrij is, maar er is een groot verschil tussen gastvrij denken te zijn en ook echt gastvrij te worden ‘beleefd’.

Veel organisaties overschatten zichzelf dan ook op het gebied van gastbeleving en lijden aan gastvrijheidsarrogantie. De ICT/Telecom-branche is het minst gastvrij. En bij overheidsinstellingen en grotere bedrijven ( meer dan vijfhonderd medewerkers) wordt gastvrij zijn minder belangrijk gevonden dan in de sectoren professionele dienstverlening, retail en zorg. Dit blijkt uit het Nationale Gastbelevingsonderzoek 2011 van Integron, dat onlangs is gehouden onder werknemers in de sectoren finance, overheid, professionele dienstverlening, zorg, detailhandel, telecombedrijven en overig.

Gastvrijheidsbeleving is meer dan alleen een vriendelijk hallo bij de receptie. Het is een totaalbeleving die al in een veel vroeger stadium begint. Niet dichtbij kunnen parkeren, koffie die niet lekker is of gewoon de ‘moeilijk begaanbare’ weg er naar toe. Gastvrijheid wordt niet alleen beïnvloed door de  medewerkers,  maar ook door de omgeving (‘veilige’ buitenomgeving, schoon pand etcetera) en de processen (parkeren, herkend worden door de beveiliging etcetera).

Vooral die laatste twee zijn volgens de meeste respondenten voor verbetering vatbaar (respectievelijk 41 procent en 53 procent verbeterpotentieel). Zo is er vooral nog veel te verbeteren aan de gastvrijheidsbeleving vóór de gast binnenkomt. 67 Procent van de respondenten ergert zich eraan dat ze niet dichtbij de entree kan parkeren. Verder speelt ook de beveiliging een ‘negatieve’ rol. Bijna driekwart van de bezoekers wordt niet makkelijk doorgelaten en ruim 70 procent is niet bekend bij de receptie. Niet herkend worden en niet makkelijk binnengelaten worden, zijn beperkingen voor een gastvrij gevoel.

Volgens Stephan van Gelder, algemeen directeur van Integron, wordt gastvrijheid te eendimensionaal als woord gebruikt. “Direct denkt men aan het hele gevoel hoe gastvrij de organisatie wordt ervaren bij een bezoek. Wat we vergeten, is dat een gast al veel eerder bezig is om een organisatie te bezoeken. De planning van de dag, de route, de vindbaarheid, het aanrijden, de mate waarin je geholpen wordt om de weg te vinden, de sfeer van de omgeving en het pand, het gastvrije gevoel en alle zintuiglijke en onderbewuste waarnemingen van de totale ontvangst spelen een grote rol in de gastvrijheidsbeleving van de bezoeker. Een echt gastvrije organisatie weet de omgeving (buitenomgeving en pand), de processen en de medewerkers zo in te richten dat echt een verschil in de beleving van een gast wordt gemaakt. Ik raad organisaties aan hun ogen te sluiten en eens de reis naar en door hun bedrijf te maken als bezoeker. Probeer er achter te komen wat er beter kan en beter moet."

Voor het Nationale Gastbelevingsonderzoek 2011 zijn 1.387 respondenten ondervraagd. Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd. De onderzochte branches zijn: finance, overheid, professionele dienstverlening, zorg, detailhandel, telecombedrijven en overig. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gastvrijheid van organisaties in Nederland. Gastvrijheid is gemeten aan de hand van drie onderwerpen: omgeving (invloed omgevingsfactoren op gastvrijheid van een organisatie), processen (welke processen hebben invloed op perceptie gastvrijheid binnen een bedrijf) en medewerkers (zorgen de medewerkers dat de bezoeker zich gastvrij ontvangen voelt, wordt er interesse getoond en kunnen bezoekers plezierig wachten?).

Integron wil het onderzoek jaarlijks uitvoeren om zo ontwikkelingen op het gebied van gastbeleving binnen organisaties in Nederland te kunnen monitoren. Bovendien wordt er ieder jaar – in relatie tot het onderzoek – een dag van de gastbeleving gehouden. Meer informatie is te vinden op www.gastbelevingsindex.nl

07-12-2011 9:40

De zesde editie van de Beurs Domotica & Slim Wonen is volgens de organisatie succesvol geweest. De deelnemers zorgden twee dagen lang voor een goede sfeer in het Evoluon in Eindhoven. Opvallend dit jaar is de toenemende populariteit in de domoticawereld van smartphones en tablets. Nu deze gadgetssteeds meer ingeburgerd raken, worden ze vaker gebruikt voor praktische toepassingen.Ook de twee ‘side events’ trokken veel (internationale) gasten. Met deze workshops,verschillende lezingen, 125 stands, verschillende themapleinen was er voor de 3.200 geregistreerde deelnemers een breed programma.

 

 

 

 

Tijdens de beurs vond tevens de finale van de Smart Homes Award plaats.  Door de jury werd Woon Initiatief Nuenen(WIN) uitgeroepen tot winnaar. De jury: “Van de vier genomineerden heeft dit project de meest duidelijke visie opwonen en de rol van domotica daarbij. Het project heeft een goede balans tussen wat er kan en wat wordt aangeboden, waarbij in de toekomst nieuwe diensten worden gerealiseerd. Daarnaast is er een breed consortium voor de realisatie van het project; opdrachtgever,zorgaanbieder, ouders, bewonersraad, adviseur en installateur. Na een voorbereidingsperiode van ruim 10 jaar, werd in april 2011 het W.I.N. opgeleverd en gingen 18 gehandicapte jonge mensen voor het eerst in hun leven op zichzelf wonen. In een wooncomplex, midden in Nuenen, zijn daartoe 18 woningen voorzien van de modernste vormen van zorgtechnologie. Het W.I.N. is onderdeel van het Jo van Dijkhof-complex dathiernaast nog eens 84 zorgwoningen, een brasserie en diverse andere ruimtes omvat.

 

De zorgtechnologie bestaat uit alarmering, domotica, beeldcommunicatie, toegangscontrole,brandmelding, alles gebaseerd op een IP-infrastructuur en  op standaardprotocollen en producten. De 7x24 uurs remote bewaking op het systeem, zorgt dat de zorgook 7x24 uur op een efficiënte en betrouwbare manier geleverd kan worden.

 

Hevac  Controls heeft dit jaar de KNX Professionals Award gewonnen. De uitreiking van de prijs vond plaats op de beurs. Hevac Controls had een project ingediend waarbij zij alle installatiesystemen van 17 verschillende fabrikanten totéén systeem had geïntegreerd op basis van het KNX-protocol. Dat Hevac Controls de prijs won voor het project met de luxe woonboerderij kwam vooral doordat de jury het een bijzondere prestatie vond dat deze KNX Professional op basis van KNX zo enorm veel maatwerk wist te leveren.

 

Wilt u de beurs volgend jaar niet missen? Reserveer 21 en 22 november alvast in uw agenda voor de 7e editie. Voor meer informatie houdt u de website www.beursdomoticaenslimwonen.nl in de gaten.

07-12-2011 9:17

Sigma Coatings heeft de (kleur)trends voor 2012-2013 op een rij gezet. Daarbij lijkt de hang naar het zintuiglijke, traditionele, persoonlijke, duurzame, positieve en ruimtelijke de toekomst te bepalen. Onlangs kwamen de kleur- en materiaalexperts van moederbedrijf PPG vanuit de hele wereld bijeen om de trends op het gebied van architectuur, interieur en consumentenproducten te analyseren en te vertalen naar inspirerende kleurpaletten. Door hun jarenlange ervaring en samenwerking met toonaangevende designers en architecten van over de hele wereld, worden de PPG-kleurexperts vaak al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp van gebouwen, auto’s en andere producten. Daarmee bezitten ze de kennis om de trends van gisteren, vandaag en morgen te analyseren.

 

De bevindingen van de experts zijn weergegeven in een rapport met de naam PPG-trend forecast dat een blik in de toekomst biedt met bijpassend kleuradvies van Sigma Coatings. Het rapport bestaat uit vijf trends. De eerste trend heeft de naam Intellectual Wellness gekregen. Waar de mens voorheen koos voor producten op basis van functionaliteit en geldelijke waarde, zie je nu dat zintuiglijke waardes zoals tast, geur, smaak en klank belangrijk worden. De mens wil graag verleid en verrast worden. Dit komt terug in de ontwerpen van een nieuwe generatie designers waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve materialen die uniek en imperfect zijn en daarnaast beschikken over verrassende texturen, zoals vilt, verweerd koper, fijn porselein en kalkverf. Kleuren die hierbij passen zijn petroleum blauw, warme zandkleuren, staalgrijs, off-whites en mauve. ( Sigma kleuren:  S 4010-Y10R / S 1002-R / S 4550-Y80R / S 6005-Y80R / S 3010-R30B / S 4030-B / S 6010-R30B / S 5005-R50B )

 

De tweede trend heet Newborn Heritage. Als reactie op de globalisering ontstaat een hang naar het traditionele en handgemaakte. Nieuwe gebouwen, meubels en andere producten bestaan tegenwoordig vaak uit een mix van historische, traditionele, innovatieve en moderne elementen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van nostalgische en authentieke materialen zoals suède, leer, donkere houtsoorten, fluweel en keramiek. De kleuren wijnrood, mosterdgeel, paarsblauw, muntgroen en beige tinten vormen samen een klassiek doch modern palet. (Sigma kleuren:  S 4010-Y10R / S 3010-G10Y / S 4550-Y60R / S 4040-B20G / S 2060-Y20R / S 5030-Y30R / S 3050-R70B / S 3010-G10Y )

 

Personal Impulse is de derde trend. Ieder mens is uniek. Dit zie je terug in de hedendaagse keuze voor expressieve en persoonlijke producten waar vroeger massaproducten in zwang waren. Veel moderne gebouwen en hun interieurs vertellen een persoonlijk verhaal. Door het gebruik van opvallende kleuren, vormen en materialen krijgt een omgeving een eigen identiteit. De markt kent momenteel een ongekend ruim aanbod aan mozaïektegels, behangen, tapijten en interieurstoffen (in uiteenlopende prints en kleuren) zodat ieder mens zijn of haar unieke stijl tot uiting kan laten komen. Mooie (accent)kleuren die dit onderstrepen zijn bijvoorbeeld fel oranjerood, licht blauwgrijs, donker bruin, grijstinten en warm oranje. (Sigma kleuren:  S 2002-B / S 5502-B / S 2070-G30Y / S 2570-Y40R / S 1085-Y90R / S 2002-B / S 5502-B / S 7020-Y40R / S 7502-B )

 

De voorlaatste trend heet Mundane Surprise. Als reactie op de economische crisis ontstaat een tegenbeweging die spontaan, positief en duurzaam is. Om aan de stroom van negatieve berichten te ontsnappen, omringen we ons graag met vrolijke en eerlijke dingen. Dit vertaalt zich in nieuwe humoristische, naïeve en speelse ontwerpen. Zie de grappige en verrassende elementen in onze leefomgeving zoals muurstickers of muurschilderingen, kunst, oversized meubels en grafische prints. Kleuren die hierbij horen zijn zilvertinten, contrasterend zwart & wit, fel rood, hard geel en kobaltblauw. (Sigma kleuren:  S 0603-R80B / S 8502-B / S 2570-Y40R / S 1070-Y90R / S 2050-B10G / S 2050-B10G / S 0570-Y / S 1070-Y90R / S 3010-R30B).

 

Mundane surprise

 

De vijfde trend, tenslotte, werd door Sigma Human Tech gedoopt. Ons leven wordt tegenwoordig overladen met digitale informatie, producten en technologie. Daardoor ontstaat een behoefte aan rust en ruimte in onze woningen, en de behoefte om samen te zijn met vrienden en familie. De nieuwste technologieën zijn draadloos, smart en bovendien onzichtbaar geïntegreerd in producten. Daardoor wordt onze leefomgeving in de toekomst ruimtelijk, open en vriendelijk. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het gebruik van uiterst innovatieve stoffen voor kleding en interieur. Maar ook in de nieuwste meubels, interieurproducten en materialen als carbon, foam, keramiek, soft touch-kunststof en transparant beton. Kleuren die hierbij passen zijn neutrale grijstinten, mat zwart, helder rood, verschillende groenen en hoogglans wit. (Sigma kleuren:  S 3010-G10Y / S 4050-G10Y / S 4030-B / S 5030-G50Y / S 7502-B / S 1005-B / S 0300-N / S 2070-R / S 7502-B)

06-12-2011 9:06

Van 7 t/m 25 november vond de ‘Ontdektour voor hout, meubel en interieur’ plaats op de HMC mbo vakschool te Rotterdam en Amsterdam. Deze grote manifestatie, die vijf jaar geleden is begonnen als Houtontdektour, is inmiddels uitgegroeid naar een ontdektour met 1200 leerlingen van 35 scholen die niet alleen hout, maar ook meubel en interieur op speelse wijze ontdekken.

 

 

Met een vragenlijst in de hand gingen de leerlingen bouwtechniek en handel/economie van diverse vmbo-scholen uit de regio Zuid-Holland en Noord-Holland bij deze ontdektour langs verschillende producten en materialen die kenmerkend zijn voor de hout, meubel- en interieursector. Op deze manier krijgen de derde en vierdejaars leerlingen een goed beeld van de beroepen en de producten. Na verschillende demonstraties gingen de leerlingen ook zelf aan de slag met elektrische handgereedschappen en machines, het maken van een moodboard en het beantwoorden van quizvragen op de computer. Ter afsluiting volgde een rondleiding van huidige leerlingen door de praktijklokalen. Het vooruitzicht op het winnen van vele prijzen maakte het geheel extra aanlokkelijk.

 

Na het vmbo stromen de meeste leerlingen door naar het mbo, waar ze een opleiding in dagonderwijs of deeltijd gaan volgen. Deze ontdektour is in het leven geroepen om vmbo-leerlingen tijdig en op een prikkelende manier over een toekomst in de hout-, meubel- en interieurbranche na te laten denken. Het HMC organiseert dit grote evenement in samenwerking met de Stichting Hout en Meubel (SH&M), SWV meubel- en betimmeringsindustrie, Hout Opleidings Centrum (HOC), WoonWerk en het bedrijfsleven.

 

Het HMC is sinds 1929 de enige mbo vakschool met onderwijslocaties in Amsterdam en Rotterdam, waar alle opleidingen met hout, meubel of interieur te maken hebben. Door middel van professionele docenten en intensieve contacten met het bedrijfsleven worden de leerlingen opgeleid voor een beroep in de praktijk. Naast het regulier onderwijs, verzorgt het HMC ook na-, her-, en bijscholing voor mensen die al in de branches werkzaam zijn en diverse praktijkcursussen en deeltijdopleidingen.

 

02-12-2011 13:21

De landelijke overheid stort 24 miljoen euro in een fonds waaruit thuiswerken kan worden gestimuleerd. Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) vorige week tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van haar departement.

Door thuiswerken wil de VVD-bewindsvrouw het aantal files terugdringen. D66 vroeg Schultz om zo'n fonds, waaruit het midden- en kleinbedrijf kan putten. D66-Kamerlid Kees Verhoeven denkt dat met de maatregel vooral kleinere bedrijven over de drempel worden geholpen. Soms zorgt een relatief beperkt aantal minder auto's op de weg al voor minder files.

'Veruit de meeste werkgevers zijn positief over thuiswerken maar lopen aan tegen de investeringen om thuiswerken goed mogelijk te maken', aldus Verhoeven. 'Dit kunnen kosten zijn voor benodigde software en hardware, maar ook voor organisatorische verandering. Voor kleinere bedrijven betekent dit een forse investering, terwijl de kostenbesparingen en productiviteitswinst pas later komen.'

(Bron: ANP)

02-12-2011 11:36

Binnenkort huisvest Ziut zijn oostelijke regiovestiging en het landelijke distributiecentrum in het zogeheten Kwakkel-pand in Apeldoorn-Noord. Het bedrijf, Nederlands marktleider op het gebied van openbare verlichting, heeft landelijk vijf vestigingen en zo’n 570 medewerkers. Het pand is vernoemd naar de eerdere eigenaar Wim Kwakkel die er een bouwmaterialenzaak had, en stond al enige tijd leeg. Het werd in 2002 gebouwd naar een ontwerp van Wiel Arets en bekroond met de Apeldoornse architectuurprijs. Ziut huurt de helft van het pand en bedient van daaruit de regio Oost. Op dit moment is Ziut nog gevestigd op twee locaties in Apeldoorn. De sleuteloverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Ziut verwacht nog enige maanden nodig te hebben om het pand aan te passen.


Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >