NVIH richt blik op toekomst

Kennis is essentieel in de huidige markt. Bij de Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde (NVIH) weten ze dit maar al te goed. Recent hield de vereniging zijn algemene ledenvergadering. Kennisdeling stond er centraal.

“Het gaat om kennis.” NVIH-voorzitter Michel Andringa is er klip en klaar over: op de bijeenkomsten van de vereniging – en dus ook tijdens de algemene ledenvergadering die gehouden wordt bij Coulisse in Enter – gaat het niet zozeer om de commerciële contacten die er gelegd worden, als wel om de uitwisseling van kennis tussen de leden. “Daar zijn al onze evenementen op gericht”, zegt Andringa. “We willen een platform bieden van kennisuitwisseling. Daar is de hele huisvestingssector bij gebaat. Want meer kennis leidt tot betere interieurs.”

De NVIH ontstond in 2008 op initiatief van John Vroon, oud-directeur van The Office Opleidingen (tegenwoordig Office Academy). De doelstelling van de vereniging was en is het in stand houden van de onderlinge contacten tussen de oud-cursisten van het opleidingscentrum. “Omdat je veel van elkaars ervaringen kunt leren”, zegt Andringa.

Op de algemene jaarvergadering van de NVIH  werd stil gestaan bij de verschillende kennisevenementen van het afgelopen jaar, werden aftredende bestuursleden bedankt (Ronald Jagt, Jessica Wormgoor en Nick van der Werf) en nieuwe verwelkomd (Dennis Kroes), én werd de blik gericht op het komende jaar. Daarbij passeerde niet alleen de (gezonde) financiële positie van de vereniging de revue, maar kwam ook nadrukkelijk de vraag aan de orde hoe in het komende jaar invulling gegeven moet worden aan de kennisambitie van de (groeiende) NVIH. Dat is een belangrijk onderwerp in een tijdperk waarin technologie steeds verder oprukt en zo her en der de eerste ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering in de kantoorwereld bespeurbaar zijn…

www.nvih.nl