‘Schaf titel interieurarchitect niet af’

Het is niet raadzaam de titelbescherming van interieurarchitecten af te schaffen. Tot die conclusie komt het College van Rijksadviseurs (CRa) in een advies dat is uitgebracht aan de ministers van EZ, OCW en BZK. Dat meldt de beroepsvereniging BNl.

Aanleiding voor het advies is het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen, dat de minister van Economische Zaken in 2015 aan de Tweede Kamer aanbood. Hierin werd de vraag gesteld of de titelbescherming van interieurarchitecten “nog passend is”.

Het college acht afschaffing van de titelbescherming om een aantal redenen ongewenst. Ten eerste omdat interieurarchitectuur een vak op zich is. Titelbescherming maakt de buitenwereld duidelijk dat het om een zelfstandige discipline gaat, waarvoor een gespecialiseerde opleiding en beroepservaring noodzakelijk zijn. Ten tweede wist de commissie op het publieke belang van de interieurarchitectuur. Het interieur van kantoren, fabrieken en openbare gebouwen is voor veel burgers de omgeving waarin ze een groot deel van hun tijd doorbrengen. Aan de inrichting van die ruimten moet daarom hoge eisen worden gesteld.

In de derde plaats zou intrekken van de titelbescherming volgens de commissie de verbinding met de beschermde zusterdisciplines (bouwkundige architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw) onherstelbaar beschadigen. En ten vierde zou een dergelijke stap een abrupte breuk zijn met het beleid dat in enkele decennia tot stand is gekomen, met schadelijke gevolgen voor het beroep zelf, de kennis die op dit gebied is verzameld en de gecreëerde opleidingsstructuur.

www.bni.nl