Themadag ‘Minder Licht’ van NSVV

De NSVV is recent gestart met het onderzoek ‘Minder licht?! Een onderzoek naar de invloed van lichtreductie op sociale veiligheid’. Met dit project wil de NSVV een wezenlijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en kennisdeling over dit actuele onderwerp. Morgen (21 april 2015) vindt er een themabijeenkomst plaats over dit onderwerp op Kasteel De Vanenburg in Putten.

Energiebesparing, natuurwaarde, duurzaamheid, lichthinder; binnen de openbare verlichtingssector wordt vanuit verschillende invalshoeken kritisch gekeken naar de gebruikte of gewenste verlichtingsniveaus. Maar als we anders gaan verlichten, wat betekent dat voor de kwaliteit van verlichting en de beleving van sociale veiligheid? In hoeverre biedt de ROVL houvast om lichtreductie binnen die richtlijnen te realiseren? “In nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de OVL-sector gaan we praktisch toepasbare kennis inventariseren en toewerken naar een praktisch toepasbare oplegnotitie op de ROVL.”

Roger van Ratingen (Raticos) en Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog.nl) zijn door NSVV aangesteld als projectleiders. Samen vormen ze een bundeling van kennis op het terrein van openbare verlichting en beleving(sonderzoek). De projectleiding zal nauw samenwerken met een Raad van Advies, die wordt samengesteld vanuit alle geledingen van het vak openbare verlichting. De Raad zal (on)gevraagd advies geven rondom inhoud en aanpak van het project.

“Het onderzoek wordt dus voor en door de sector gerealiseerd. Op basis van deskresearch vindt een inventarisatie plaats van alle reeds bekende feiten en onderzoeksresultaten op het gebied van lichtbeleving. Door middel van een groot aantal expertinterviews met uiteenlopende functionarissen binnen de OVL-wereld wordt een verdieping in kennis en inzicht gerealiseerd. En in een reeks workshops worden tussenresultaten getoetst en visies en ervaringen vanuit de praktijk opgehaald.”

De eerste workshop wordt gehouden tijdens de Week van de Openbare Ruimte 2015 op de themadag Ruimte & Licht.

www.wvdor.nl