Kosten facility management blijven dalen

NFC Index berekent jaarlijks de totale kosten per werkplek en per fte. De dalende trend zet ook in 2013 weer door: de totale facilitaire kosten per werkplek dalen met 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 9.035 euro (exclusief btw) per kantoorwerkplek.

De daling is de laatste jaren vooral toe te schrijven aan het efficiënter benutten van gebouwen en de beschikbare vierkante meters, de focus op procesoptimalisatie, het scherper uitonderhandelen van contracten en de blijvende focus op efficiënte inzet van resources.

“Dit jaar zijn de facilitaire kosten voor de eerste maal verzameld conform de Europese norm EN 15221”, melden de onderzoekers. “Om de vergelijking met voorgaande jaren te kunnen maken, is een algoritme ontwikkeld waarmee de kosten in de database zijn omgezet van NEN 2748 naar NEN-EN 15221.”

De kosten voor Gebouw en Infrastructuur en de kosten voor de overhead (nu uitgedrukt in Strategisch en Tactisch management en de Horizontale functies) dalen nagenoeg in lijn met de Index. “De daling van de kosten voor Mens en Organisatie is in 2013 versneld ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit wijst op een verdere versobering van het dienstverleningspakket en prijsdruk op de diensten.”

In vergelijking met vorige jaren vlakt de stijging nog steeds af. Ondanks de toename in de recente jaren is het kostenniveau nog significant lager dan dat van 2003. “Voor de kosten van de werkplek is het vloeroppervlak belangrijk. Indien het gemiddelde vloeroppervlak stijgt of daalt dan stijgen of dalen de daaraan gerelateerde kosten van de index naar rato. Het verhuurbare vloeroppervlak per werkplek bedroeg 19,6 vierkante meter vvo in 2013. Ten opzichte van 2012 is dit een daling van 2 procent.”

Het zijn volgens de onderzoekers de eerste tekenen dat de (verborgen) leegstand nu in enige mate kan worden afgestoten en andere concepten worden doorgevoerd. “Denk hierbij aan het nieuwe werken, de flexibilisering van de kantoorwerkplek en het toenemend gebruik van alternatieve ruimten waaronder restaurants en ontmoetingsruimten.”