NFC-index laat kostenstijging zien

De kosten per werkplek stijgen. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde NFC INdex over 2006. De gemiddelde kosten van de Nederlandse kantoorwerkplek bedroegen 12.185 euro per werkplek per jaar. Na 2 jaar daling, stijgen de totale facilitaire kosten per werkplek in 2006 weer voor het eerst, al blijven de kosten net onder het niveau van de eerste NFC Index uit 2003.

NFC Index geeft de gemiddelde marktconforme facilitaire kosten weer voor kantoren en de daarmee samenhangende diensten, per werkplek. De NFC Index is opgebouwd uit de functies huisvesting, diensten, middelen, ICT, externe voorzieningen en het facility management van dat geheel. Voor de totstandkoning is gebruik gemaakt van de gegevens van de leden van NFC Index Coöperatie. Dat zijn inmiddels circa tachtig grote bedrijven en overheidsinstanties.

In de gegevens van dit jaar zijn nog niet de cijfers van de Haagse ministeries verwerkt. De NFC Index kantoren 2006 bedraagt 99. Dit betekent een stijging van 5 procentpunt ten opzichte van 2005. Het indexcijfer lag toen op 94 (11.660 euro per werkplek per jaar). Met de recente cijfers is een eind gekomen aan de dalende lijn. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt doordat de huisvestingskosten blijven toenemen. Met 6 procent stijgen zij meer dan de CBS-index voor inflatie. Een sterke toename van de post energie is één van de oorzaken van deze stijging. De kosten voor diensten en middelen zijn in 2006 toegenomen ten opzichte van 2005, na twee opeenvolgende jaren waarin deze kosten daalden, overigens nog steeds substantieel lager dan in 2003. De stijging deed zich over het geheel van de diensten en middelen voor, met een uitschieter voor post en documentcreatie.

Het gemiddelde vloeroppervlak per kantoorwerkplek is een belangrijke variabele voor de kosten per werkplek. Indien deze daalt, dalen veel gebouwgerelateerde kosten per werkplek mee. De verdichting van de werkplekken heeft zich in 2006 verder voortgezet. Sinds de eerste index in 2003 is het verhuurbaar vloeroppervlak van de gemiddelde werkplek met 3,9 vierkante meter afgenomen, een daling van 17 procent, tot 18,7 vierkante meter. Dit past in de tendens van het efficiënter aanwenden van kantoren en het steeds meer verdwijnen van cellenkantoren ten behoeve van groepskantoren. Wellicht is deze trend tevens versterkt door het delen van werkplekken door de toename van parttime- en duobanen.

De verdichting van de werkplekken temperde de stijging van de huisvestingskosten per werkplek. De functie huisvesting zou in de afgelopen jaren aanzienlijk meer zijn gestegen indien het gemiddelde vloeroppervlak per werkplek niet zou zijn afgenomen, zo benadrukken de onderzoekers.